Клийнтех България ООД
Експерт „Международни проекти“
София
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Експерт „Международни проекти“

София длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно в посока въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели за преход към ниско въглеродна и кръгова икономика. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Устойчива енергия, Климатични промени, Храни и Устойчиво производство; Координатор и партньор е в редица международни проекти Хоризонт Европа, ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ + и участва активно в множество национални програми и инициативи.

Отговорности

Като експерт „Международни проекти“ , вие ще:
• Работите в динамична среда с креативен и мотивиран екип
• Подготвяте и разписвате проектни предложения в сферата на иновациите по различни международни и национални програми
• Изграждате и поддържате контакти с местни и международни партньори
• Координирате изпълнението на проектните дейности и цялостния проектен цикъл, като:
o Консултирате представители на бизнеса, академичните среди и местната администрация
o Организирате различни събития – форуми, конференции, кръгли маси, обучения и акселераторски програми
o Следите за техническата и финансова отчетност на проектите и подготвяте съответните технически отчети
o Координирате дейностите с партньорски организации
• Участвате в международни конференции и форуми, организирани от Европейската комисия и нейните структури
• Участвате в регулярни пътувания в страната и чужбина, партньорски срещи, форуми и обучения

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидата:
• Висше образование, минимум степен „Бакалавър“;
• Отлично владеене на английски език;
• Мин. 3 години опит в управлението на европейски и национални програми и инициативи в сферата на иновациите, науката, образованието и технологиите;
• Много добри познания при подготовката, подаването и отчитането на проекти;
• Отлични умения за управление на време, екипи и ресурси;
• Отлични комуникационни и презентационни умения;
• Компютърна грамотност;
• Интереси в сферата на зеления и дигитален преход, устойчиво развитие, кръгова икономика, обучения и акселераторски програми
• Възможност за пътуване

Ако Вие желаете да се развивате в динамична и мотивираща среда, да придобиете нови знания и умения и да допринесете за развитието на иновационната екосистема в България, моля изпратете автобиография и портфолио от изпълнени проекти в отворен формат (имена и описания на проектите, вашата роля в изпълнението и финансираща програма).

Ние Ви предлагаме

Експертът „Международни проекти“ е връзката между европейските програми и местната екосистема. Задълженията на експерта „Международни проекти“ включват писане и подаване на проектни предложения към хоризонталните програми на Европейската комисия, както и към национални и местни грантови схеми и механизми за финансиране. Управлението и изпълнението на проектите включва и активна комуникация с международни консорциуми и звена на Европейската комисия, координация с партньори на местно ниво и предоставяне на актуална информация за възможности към българските институции, стартъпи, бизнес и научни организации.

Ще имате възможността да се развивате в екип от професионалисти в управлението на проекти, да приложите и надградите вашата експертиза и да допринесете към споделената ни мисия да подкрепяме иновациите в България и да осигурим достъп до множество европейски възможности.

Ако сте креативна личност, интересувате се от иновации, зелен и дигитален преход, индустриална трансформация, развитие на акселераторски и обучителни програми и сте мотивиран да работите в динамична международна среда, тази позиция предоставя множество професионални възможности за Вас!

Информация за контакт

Телефон: +359 889 394 036

JobTiger Banner
JobTiger Banner