Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Експерт/неключов подготовка и проектиране
София
длъжност на пълно работно време

Експерт/неключов подготовка и проектиране

София длъжност на пълно работно време

За нас

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” е създадена през 2002 г. като единствен управител на железопътната инфраструктура в България. Днес е най-голямото държавно предприятие с численост над 10 000 служители.
Компанията търси да назначи мотивиран и амбициозен кандидат за позиция Експерт/неключов подготовка и проектиране в Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекти „Гарови комплекси и терминали” в Централно управление на ДП НКЖИ.

Отговорности

 Подпомага подготовката на необходимите документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители при спазване на вътрешните правила за възлагане на Обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в ДП НКЖИ;
 Подпомага планирането, организацията, управлението и контрола по изпълнението и отчитането на дейностите по подготовката на проектите;
 Участва в изготвянето на техническите документации по всички части на проектите (чертежи, обяснителни записки, технически спецификации, количествено-стойностни сметки, графици и др.);
 Следи за спазване на изисквания в основните документи, свързани с управлението на проектите, съгласно изискванията на програмите, правила на ДП НКЖИ за управление и изпълнение на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕФСУ и други международни финансови институции, Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Оперативни споразумения и т.н.;
 Извършва процедурни и организационни дейности по съгласуването и одобрението на проектите от компетентните органи и структурите на ДП НКЖИ, вкл. на регионално ниво;
 Анализира технологичните и технически решения и съответствието им с нормативната уредба, както и с изискванията на Възложителя, при изпълнението на дейностите по проектите;
 Извършва проверки на място, за проследяване на изпълнението на дейностите за оперативна съвместимост;
 Участва в срещи, обсъждания във връзка с изпълнението на проектите;
 Подготвя отчети, справки и доклади, във връзка с реализацията на проектите.

Изисквания и необходими умения

Образование: Висше, с образователно-квалификационна степен „магистър”
Квалификационни изисквания: „архитект”, „инженер” или друга подходяща за длъжността
Професионален опит: 3 години

Ние Ви предлагаме

 Кариерно развитие;
 Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;
 Ваучери за храна;
 Карта за безплатно пътуване по цялата ЖП мрежа в страната;
 Почивки в планински и морски бази на преференциални цени;
 Еднократни социални суми;
 Въвеждащо обучение и безплатни последващи обучения;
 Допълнително пенсионно осигуряване;
 Медицинско обслужване и профилактика;
В случай, че предложението представлява интерес за вас и отговаряте на посочените изисквания, моля кандидатствайте с професионална автобиография чрез сайта на ДП НКЖИ.
Контакт ще бъде установен само с одобрените кандидати.

Информация за контакт

Телефон: 02/932 2195

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner