Институт за Технологичен Трансфер и Иновации
Експерт подготовка и управление на проекти
Благоевград, Пазарджик, Пловдив, София, други в България
длъжност на непълно работно време

Експерт подготовка и управление на проекти

Благоевград, Пазарджик, Пловдив, София, други в България длъжност на непълно работно време

За нас

Институт за технологичен трансфер и иновации подпомага субекти като МСП, институти, клъстери, научни организации, уневурсетуте, общини и НПО при набиране на средства и изготвянето и управлението на техните поректи за научни изследвания, иновации, обучения или партньорства.

Отговорности

Участва в разработването и управлението на проекти, финансирани по националните, европейските и други международни програми за финансова подкрепа.Преглежда и подготвя необходимата документация по конкурсите и във връзка с подготовката и управлението на проектите.Участва в изпълнението на дейностите по тях.
Осъществява и поддържа контакти с бъдещи партньори и сътрудници за изпълнение на проекти, финансирани по различни програми на ЕС.
Изготвя работни пакети, планове за работа, финансови оценки, бизнес планове и бюджети.Изготвя доклади за мониторинг, финансови отчети и други документи, свързани с изпълнението на проекти.

Изисквания и необходими умения

Професионален опит минимум 2 години, свързан с изготвянето на проекти по национални, европейски и международни програми за финансова подкрепа /минимум 2 подготвени и/или изпълнени проекта/.
Образование: Висше, минимум завършена степен Бакалавър
Отлично владеене на български език - граматика и правопис.Отлично владеене на английски език - псмено и говоримо.
Работа с MS Office /Word, Excel/, PDF формат и програми за презентиране.
Отлично познаване на европейските програми, националното и европейско законодателство, свързано с управление на поректи, нормативните документи и административните изисквания по прилагане на програмите.
VCD