Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Експерт в отдел „Обществени поръчки"
София
длъжност на пълно работно време

Експерт в отдел „Обществени поръчки"

София длъжност на пълно работно време

За нас

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ – Централно управление
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
За експерт в отдел „Обществени поръчки“

Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) е юридическо лице - държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, образувано на основание чл.9, ал.1 от Закона за железопътния транспорт. ДП НКЖИ съществува от 01.01.2002 г., когато в изпълнение на промени в Закона за железопътния транспорт Национална компания „Български държавни железници” е разделена на две компании – ДП НКЖИ и БДЖ – ЕАД.

Работно място: Административна сграда на Централно управление на ДП НКЖИ – гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110

При интерес към позицията, моля изпратете на e-mail: office@rail-infra.bg или k.naydenova@rail-infra.bg
- мотивационно писмо;
- актуална автобиография (СV);
- копие от диплом за завършено образование;
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Данните на кандидатите са регистрирани и се съхраняват в отдел „Управление на човешки ресурси“, съобразно законовите изисквания за защита на данните, съгласно Регламент (ЕС 2016 / 679) и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Отговорности

Процедури по Закон за обществените поръчки

Изисквания и необходими умения

Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – направления – техническо, икономическо, финансово.
- Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално преназначение, Word, Excel, Internet.
- Професионален опит – минимум 5 години.

Ние Ви предлагаме

- Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;
- Социален пакет;
- Интересна и разнообразна работа;
- Натрупване на опит и познания;
- Възможност за професионално израстване.

Информация за контакт

Телефон: 9322195

VCD Banner
JobTiger Banner