Българска народна банка
Експерт в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране“ в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
длъжност на пълно работно време

Експерт в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране“ в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Експертът участва при разработване и актуализиране на планове за преструктуриране. Следи за спазване от страна на банките на наложените им изисквания и мерки във връзка с плановете за преструктуриране. Участва на оперативно ниво в процесите, свързани с прилагането на мерки по преструктуриране. Взема участие в процеси и проекти в областта на преструктуриране на кредитни институции, включително с представители на други звена в БНБ, както и с други организации в страната и в чужбина чрез създадени работни групи и комитети. Участва в колегии за преструктуриране.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
• Много добра компютърна грамотност – MS Office, INTERNET, справочни и приложни програми.
С предимство ще се ползват кандидатите, които познават нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на преструктуриране, както и регулаторните изисквания и надзорни отчетни форми за банките; имат опит и допълнителни квалификации в областта на преструктуриране, банкова дейност, счетоводство и финанси.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще включва казус в областта на преструктурирането на кредитни институции.
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди (за кандидати без професионален опит до момента) ще се счита за предимство.
За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 22.10.2020 г. по един от следните начини: 1. По електронен път, като за повече информация можете да посетите интернет страницата на Българската народна банка; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”. Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Информация за контакт

Телефон: 02 9145 1275

ITCD