ПОД Топлина АД
Експерт "Вътрешен контрол"
София
длъжност на пълно работно време

Експерт "Вътрешен контрол"

София длъжност на пълно работно време

За нас

Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД е основано през 2006 г. и притежава лицензия №02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, издадена от Комисията по финансов надзор. Дружеството е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Допълнителни сертификати - Дружеството е сертифицирано по международен стандарт ISO/IES 27001:2013 за съответствие на системите за управление на сигурността на информацията.
Дружеството е с капитал 11 500 000 лева.
Своята дейност ПОД „Топлина“ АД извършва на територията на цялата страна, като има разкрити над 30 представителни офиса. Дружеството е с персонал над 60 служители и 100 представители.

Във връзка с разширяване на обема на работа търсим колега, който да се присъедини към нашия екип от опитни експерти.

Отговорности

- Работи активно за изпълнение на поставените му цели.
- Следи за осъществяване на дейността на дружеството в съответствие с нормативната уредба, приетите от дружеството вътрешни актове и документи, сключените договори и принципите на икономичност, ефикасност и ефективност на дейността с цел предотвратяване и разкриване на нарушения;
- Разработва правилата за вътрешния контрол и ги представя за приемане от управителния орган на дружеството и извършва преглед на правилата поне веднъж годишно, като при необходимост предлага промени в тях;
- Дава становища и препоръки във връзка с разработването или изменянето на вътрешните документи на дружеството и на други документи, свързани с осъществяване на дейността му;
- Изготвя годишен план за дейността си въз основа на констатациите в хода на дейността на службата и документите по чл.2, т.11 и т.12 от Наредба №59 на КФН от 04.04.2018 г., и го представя на управителния орган за одобрение;
- Извършва проверки съгласно годишния план за дейността си и извънпланови проверки по искане на управителните и контролните органи на дружеството или по собствена инициатива;
- Осъществява текущ контрол относно спазването на забраните по чл.177, ал.1-3 и по чл.249 във връзка с чл.177, ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване и относно документиране на инвестиционните решения;
- Запознава се с всички постъпили сигнали за нарушения в дейността на дружеството;
- Изисква необходимата информация за извършване на проверката и осигуряването на свободен достъп до служебните помещения от компетентните звена на дружеството и/или от външните изпълнители, на които е възложено осъществяването на определени дейности по допълнително пенсионно осигуряване и свързаните с тях дейности;
- При съмнения в хода на проверката за извършени нарушения, установяването на които е от компетентността на държавни органи, различни от Комисията за финансов надзор, незабавно уведомява управителните и контролните органи на дружеството, а при липса на подходящи и своевременни мерки от тях - съответните компетентни държавни органи;
- Анализира резултатите от проверката, прави констатации и изводи и дава препоръки за отстраняване на констатирани слабости и нарушения;
- Запознава ръководителя на проверяваното звено с проекта на доклад за проверката и разглежда дадените бележки и възражения по него;
- представя доклада за проверката на управителния орган на дружеството, а когато проверката е възложена от контролния орган или по преценка на ръководителя на службата - и на контролния орган;
- Уведомява мениджъра по управление на риска за констатирани в хода на проверката обстоятелства, които оказват съществено влияние върху изложеността на риск на дружеството и управляваните от него фондове;
- Проследява изпълнението на дадените препоръки и предвидените от управителния орган допълнителни мерки;
- Уведомява управителните и/или контролните органи на дружеството в случаите, когато не се изпълняват дадените препоръки или предвидените допълнителни мерки;
- Уведомява Комисията за финансов надзор, когато службата е уведомила управителния орган и той не е предприел подходящи и своевременни мерки за противодействие в случай на значителен риск дружеството или управляван от него фонд да не спази съществено законово изискване и това би могло да застраши в значителна степен интересите на осигурените лица или пенсионерите, както и при съществено нарушение на нормативната уредба;
- Изготвя и представя пред управителните и контролните органи на дружеството годишен доклад за дейността по вътрешен контрол и участва при изготвянето на отчета по чл.123е, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване;
- Не осъществява дейности, които не са пряко свързани с осъществяването на вътрешен контрол.
- Спазва изискванията на вътрешния ред в Дружеството, технологичната и трудова дисциплина;
- Опазва служебната тайна, до която има достъп при изпълнение на поставените задачи;
- Познаване на всички нормативни документи, свързани с дейността;
- При необходимост осъществява контакт с КФН;
- По решение на ръководството участва в работни групи, организирани от КФН и БАДДПО;
- Спазва изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и Правилата за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в пенсионноосигурителните дружества – членове на БАДДПО.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър", по специалност, подходяща за дружеството (пенсионно осигуряване, финансии, счетоводство и контрол, право, банково и застрахователно дело или др.под.)
- Професионален опит и квалификация във всички относими области на дейността на дружеството (финансова, застрахователна, осигурителна) – минимум 3 години.
- Да отговаря на изискванията на чл.121д, ал.5, т.3 -12 от КСО.
- Компютърна грамотност на отлично ниво – Word, Excel, специализиран софтуер.
- Отлични умения за работа в екип и комуникация, отговорност към спазване на срокове, прецизност и внимание към детайла.

Ние Ви предлагаме

- Възможност за реализация в стабилна българска компания.
- Утвърдени правила и стандарти на работа.
- Въвеждащо обучение, ментор и индивидуален план за работа в пробния период.
- Здравна застраховка за сметка на работодателя за всеки служител, както и здравна застраховка за членове на семейството на преференциални цени.

Информация за контакт

Телефон: 0884555122

JobTiger Banner
JobTiger Banner