Община Враца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Експерт ВиК, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадъчни води
Враца
длъжност на пълно работно време

Експерт ВиК, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадъчни води

Враца длъжност на пълно работно време

За нас

Община Враца обявява подбор за длъжността „Експерт ВиК, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадъчни води“ в звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление от кандидата (свободен текст);
- Автобиография – европейски формат, подписана от кандидата;
- Копие от диплома за завършено висше образование, с придобита минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж - трудова/служебна книжка;
- Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени саморъчно от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

Начин на провеждане на подбора:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
- Интервю.

Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 26.10.2020 г.

Допускане до участие:
- До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в изисквания към кандидатите.
- Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на Община Враца www.vratza.bg. в раздел „Кариери“.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления:
- познания върху нормативната база, касаеща длъжността;
- аналитична компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност.
На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори, съобразно критериите по интервюто с допуснатите кандидати в посочените направления, по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта.
Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири).
За допълнителна информация: GSM 0882 44 21 21

Отговорности

Описание на длъжността - осъществяване на контрол и координация върху цялостната реализация на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“. Подготвяне на техническа информация за целите на докладване на проекта и всякаква друга техническа документация, необходима в процеса на изпълнение. Предоставяне на инженерна експертиза по всички въпроси, свързани с техническото изпълнение на договорите за строителство.
Длъжностната характеристика е на разположение в стая № 16 в сградата на Община Враца.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:
- Да са дееспособни физически лица;
- Да имат висше образование, с образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална област „Технически науки“;
- Професионален опит - 1 година.

Ние Ви предлагаме

Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 610.00 лв. до 1 300.00 лв.

Информация за контакт

Телефон: 0882 442121

ITCD