Българска народна банка
Експерти (вкл. и по заместване) в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
длъжност на пълно работно време

Експерти (вкл. и по заместване) в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Обща характеристика на длъжността:

Експертът участва при разработване и актуализиране на планове за преструктуриране, определяне на минимални изисквания към банките за собствен капитал и приемливи задължения по отношение на субектите в преките правомощия на БНБ като орган за преструктуриране по смисъла на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП). Следи за спазване от страна на банките на наложените им изисквания и мерки във връзка с плановете за преструктуриране. Участва на оперативно ниво в процесите, свързани с прилагането на мерки по преструктуриране. Взема участие в процеси и проекти в областта на преструктуриране на кредитни институции, включително с представители на други звена в БНБ, както и с други организации в страната и в чужбина чрез създадени работни групи и комитети. Участва в колегии за преструктуриране.

Минимални изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Много добра компютърна грамотност – MS Office, INTERNET, справочни и приложни програми.

За предимство ще се считат:

• Познаване на нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на преструктуриране, както и познаване на регулаторните изисквания и надзорни отчетни форми за банките;

• Опит и допълнителни квалификации в областта на преструктуриране, банкова дейност, в това число управление на риска, счетоводство и финанси;

• Професионален опит над две години в областта на банковото дело и финансите.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва казус в областта на преструктурирането на кредитни институции. Изпитът ще се проведе на български език, като ще включва и проверка на нивото на владеене на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди (за кандидати без професионален опит до момента) ще се счита за предимство.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 22.04.2024 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел. 02/9145 1455 и 02/9145 1253

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Информация за контакт

Телефон: 02/9145 1455

Zaplatomer Banner