W&K Gesellschaft für Industrietechnik mbH
Electrician, Industrial Electrician, Mechanic, or Service Technican (m/f/d) / Електротехник, Промишлен електротехник, Механик или Сервизен техник
други в чужбина, Швейцария
длъжност на пълно работно време

Electrician, Industrial Electrician, Mechanic, or Service Technican (m/f/d) / Електротехник, Промишлен електротехник, Механик или Сервизен техник

други в чужбина, Швейцария длъжност на пълно работно време

За нас

BOOST YOUR FUTURE CAREER AT W&K GROUP IN SWITZERLAND! / ДАЙТЕ ТЛАСЪК НА БЪДЕЩАТА СИ КАРИЕРА В W&K GROUP В ШВЕЙЦАРИЯ!

Are you a dynamic
electrician, industrial electrician, mechanic, or service technician (m/f/d)
looking to make a groundbreaking impact in your field?

At W&K Group, we’re not just offering jobs, we`re crafting extraordinary careers ignited with purpose, innovation, and numerous opportunities.

____________

Вие сте динамичен
електротехник, промишлен електротехник, механик или сервизен техник,
който иска да прояви новаторство в своята област?

В W&K Group ние не просто предлагаме работа, а създаваме изключителни кариери, изпълнени със смисъл, нововъведения и многобройни възможности.

Отговорности

BRING YOUR EXPERTISE: / ВНЕСЕТЕ СВОЯ ОПИТ:

•Technical Knowledge:
For electricians: Unlock doors to innovation with your background in electrics, electronics, or electrical engineering.
For mechanics and service technicians: With your foundation in mechanics, you`ve developed a comprehensive understanding of industrial assembly, become proficient in maintaining and repairing equipment, and skilfully navigated the challenges of relocating machines and systems.
•Language Skills: Command of either German or English to facilitate smooth communications.
•Adventure-Ready: Unleash your passion, traveling, and triumphing in diverse realms of the pharmaceutical, food technology, aerospace industries, and more.
•Mobility: Possession of a Class B driving license, showcasing your mobility and readiness to navigate various locations with ease.
____________

•Технически познания:
За електротехници: Отворете вратите към нововъведенията с опита си в областта на електротехниката, електрониката или електроинженерството.
За механици и сервизни техници: С основните си познания в областта на механиката сте развили цялостно разбиране за промишления монтаж, придобили сте опит в поддръжката и ремонта на оборудване и умело сте се справяли с предизвикателствата на преместването на машини и системи.
•Езикови умения: Владеене на немски или английски език за улесняване на общуването.
•Готов за приключения: Разгърнете страстта си, пътувайте и постигайте успехи в различни сфери на фармацевтичната, хранително-вкусовата и космическата промишленост и не само.
•Мобилност: Необходимо е да притежавате шофьорска книжка клас В, която демонстрира Вашата мобилност и готовност да се придвижвате с лекота до различни места.

Ние Ви предлагаме

THRIVE IN THE W&K UNIVERSE: / РАЗВИВАЙТЕ СЕ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА НА W&K:

•Opportunities: Embark on an exceptional career journey with an open-ended Swiss work contract, where possibilities are as limitless as your ambitions.
•Recognition through Remuneration: Unlock a career that rewards excellence with a starting annual salary of up to 80,000 CHF. You will also receive a daily allowance of 20,00 CHF per workday.
•Open Hearts & Open Minds: Experience the warmth of a supportive community, open conversations, and a workplace where everyone is valued.
•Family Matters: It’s all about quality of life and finding a happy balance between work and friends and family. Your home trips will be financially supported.
____________

•Възможности: Отправете се на едно изключително кариерно пътешествие с безсрочен трудов договор в Швейцария, където възможностите са толкова неограничени, колкото и амбициите Ви.
•Признание чрез възнаграждение: Открийте кариера, която възнаграждава високите постижения, със стартова годишна заплата до 80 000 швейцарски франка. Ще получавате и джобни в размер на 20,00 швейцарски франка на работен ден.
•Отворени сърца и отворени умове: Усетете топлината на подкрепяща общност, открити разговори и работно място, където се цени всеки човек.
•Семейни въпроси: Няма нищо по-важно от качеството на живот и постигането на щастие и равновесие между работата, приятелите и семейството. Ще получавате финансова подкрепа за пътуванията си до дома.

LIGHT UP YOUR CAREER PATH AT W&K GROUP! / ИЗГРАДЕТЕ КАРИЕРАТА СИ В W&K GROUP!

Feel the magnetic allure? Ready to be the beacon of brilliance in our extraordinary team? Ignite your journey with W&K Group and revel in a career that dazzles with potential and extraordinary accomplishments!

Want to discover more? Our HR team is excited to assist you.

E: kariera@wk-industrietechnik.de
T: +386 40 573 501
W: wk-industrietechnik.de

____________

Чувствате ли магнетичното привличане? Готов ли сте да заблестите в нашия изключителен екип? Започнете пътуването си с W&K Group и се насладете на кариера, която блести с потенциал и изключителни постижения!

Искате да научите повече? Нашият екип по човешки ресурси с радост ще Ви съдейства.

Имейл: kariera@wk-industrietechnik.de
Телефон: +386 40 573 501
Уебсайт: wk-industrietechnik.de

Информация за контакт

Телефон: +386 40 573 501

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner