Университет за Национално и Световно Стопанство
Електротехник в сектор "Енергетика" към дирекция "Управление на собствеността"
София
длъжност на пълно работно време

Електротехник в сектор "Енергетика" към дирекция "Управление на собствеността"

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Обезпечаване на безаварийната експлоатация на всички ел. инсталации и съоръженията към тях в УНСС, Спортен комплекс “Бонсист”, Учебно-оздравителна база – Равда и други, възложени от ръководството дейности в сгради на Университета.
Основни задължения:
• Обезпечава сигурна и безаварийна работа на всички ел. инсталации и съоръжения към тях в университета;
• Участва в поддържането и експлоатацията на главните разпределителни и етажни ел. табла в учебните корпуси на УНСС;
• Извършва профилактика и подмяна на повредени елементи от електросъоръженията, свързани с нормалното им функциониране;
• Извършва подмяна и монтира нови енергоспестяващи осветителни тела;
• Извършва подмяна на дефектирали осветителни тела, ел. ключове и контакти;
• Спазва Правилника за вътрешния трудов ред в УНСС и вътрешнонормативните актове, отнасящи се до експлоатацията, профилактиката и ремонта на ел. мрежите, ел. уредите и ел. апаратите в УНСС;
• Извършва качествено работата при отстраняване на аварии в електросъоръженията;
• Спазва изискванията на правилниците по техническа безопасност, охрана на труда, правилниците по експлоатация, пожарна безопасност и инструкциите, свързани с тях;
• Участва в аварийни екипи за дежурство в/през празнични и почивни дни;
• Изпълнява и други задачи, свързани с областите на дейност на сектора.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: средно-професионално
Професионална област: електротехника
Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 /една/ година опит в областта на електротехниката.
Допълнителна квалификация/обучение: на всеки 2 /две/ години да преминава на обучение и изпит за квалификационна група.

Специални умения и компетенции:
- способност за работа в екип;
- способност да организира и контролира работата си;
- способност да предлага идеи при възникнали проблеми.

Начин на кандидатстване:

Необходими документи: CV (автобиография)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН, на e-mail: hr@unwe.bg или на адрес: гр. София, район “Студентски”, ул. “8-ми декември” № 19, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
тел. номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 18.05.2022 г.

Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

VCD Banner
JobTiger Banner