Клийнтех България ООД
Финансов експерт
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Финансов експерт

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Клийнтех България насърчава устойчиво развитие чрез чисти технологии и иновации в България. Клийнтех България свързва всички звена на триъгълника на знанието чрез постоянно взаимодействие с бизнеса, висшето образование, науката и технологиите, и предприемаческия свят в сферата на чистите технологии, биотехнологиите и интелигентния растеж. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Устойчива енергия, Климатични промени, Харни и Устойчиво производство; координатор и партньор е в редица международни проекти по програми Хоризонт 2020, ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ + и участва активно в множество национални програми и инициативи.

Отговорности

Във връзка с изпълнението, управлението и отчитането на проекти, Клийнтех България търси да назначи финансов експерт, който да отговаря за цялостното планиране, ръководство и координиране на всички дейности и процеси, свързани с финансовото управление и отчитане на проектите на организацията.

Отговорности и задължения:
- Участва в разработване на бюджети по проектите, за които организацията кандидатства;
- Проверява и контролира разходите по изпълняваните проекти, в съответствие с одобрените бюджети;
- Отговаря и следи за спазване на изискванията на съответната програма за водене на финансовата документация и финансово отчитане на проектите;
- Подпомага екипа при изпълнението на дейностите и финансовото управление на проектите;
- Организира съхранението и архивирането на финансовата документация по проектите, като отговаря за осигуряването на бърз достъп до документацията;
- Изготвя и подава месечни, междинни и финални финансови отчети по проектите;
- Съставя финансови прогнози, свързани с изпълнението на проектите;
- Осъществява комуникацията с проверяващите органи във връзка с финансовото отчитане на проекта, участва в проверки и отговаря за навременното осигуряване на необходимата информация и документи на проверяващите;
- Създаване на обобщени и детайлни справки за разходите на организацията по изпълняваните проекти и текущо проследяване изпълнението на бюджетите на всички проекти;
- Създаване на прогнози за паричните потоци на организацията.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидата:
- Минимум две години опит във финансовото отчитане на проекти по програми Хоризонт 2020, ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ + и/ или оперативни програми, финансирани от ЕС.
- Завършено висше образование с финансово-счетоводна насоченост.
- Отлични познания по английски език.
- Отлични умения за работа с MS Excel.
- Аналитични умения и познания, приложими при анализа и интерпретацията на данни.
- Прецизност и точност при изпълнение на поставените задачи.
- Енергичен, отговорен и с желание да повишава своята квалификация.
- Много добро познаване на проектния цикъл.
- Отлична компютърна грамотност.

Ако желаете да работите в изключително динамична среда, в която да бъдете мотивирани да дадете своя принос, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо.
Кандидатури без мотивационно писмо няма да бъдат разглеждани.

Информация за контакт

Телефон: +359 889 394 036

ITCD