Frontend Developer
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Frontend Developer

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Condor Bulgaria EOOD is part of Condor Gaming Group: a leading and innovative Casino and Sportsbook operator in the iGaming industry.
With over 8 years of experience in the online gaming industry, 5 launched casino and sports brands with unique features presented on each brand, Condor Bulgaria is the perfect place for enthusiastic, hardworking and innovative people to build their career.
We are a young, hard-working and ambitious company with plans to revolutionize the iGaming industry.
We are dynamic, innovative and bold and we present you with an opportunity to create unique features and develop your professional skills.

---------------

Кондор Бългериа ЕООД е част от Condor Gaming Group: водещ и иновативен оператор на казино и спортни книги в индустрията iGaming.
С над 8 години опит в онлайн игралната индустрия, 5 стартирани казино и спортни марки с уникални функции, представени за всяка марка, Кондор Бългeриa е идеалното място за ентусиазирани, трудолюбиви и иновативни хора да изградят своята кариера.
Ние сме млада, трудолюбива и амбициозна компания с планове за революция в индустрията iGaming.
Ние сме динамични, иновативни и смели и ви предоставяме възможност да създадете уникални функции и да развиете своите професионални умения.

Отговорности

We are looking for a motivated front-end web developer who has experience in both design and development phases of the process.

Your main responsibilities will include:
- Translating UI designs into reusable application components according to in-house UX guidelines.
- Working up close with UI/UX designers to ensure proper feature implementation and functionality.
- Develop new user-facing features on demand.
- Build reusable code libraries for future use.
- Strictly follow established adequate methods and adopted technologies.
- Optimize all application features and modules for maximum speed and scalability.

---------------

Търсим мотивиран Front-end Web Developer, който има опит във всички фази на проектиране и разработване на процеса.

Основните отговорности включват:
- Преобразуване на UI дизайни в компоненти за многократна употреба в апликацията, съгласно вътрешните UX правила.
- Работа в тясно сътрудничество с UI/UX дизайнерите, с цел да се осигури правилното имплементиране и функционалност на приложенията.
- Разработване на нови функции, ориентирани към потребителите, при нужда.
- Изграждане на кодови библиотеки за преизползване, които ще могат да бъдат ползвани в бъдеще.
- Стриктно спазване на установените адекватни методи и използвани технологии.
- Оптимизиране на всички функции и модули на приложението за постигане на максимална скорост и мащабируемост.

Изисквания и необходими умения

Your main technology stack includes:
- HTML (HTML/5);
- CSS (SCSS);
- JavaScript;
- jQuery;
- gulp / bower.

Must have skills:
- Ability to properly structure SCSS composition according to established standards.
- Ability to Strictly follow the DRY principles (a huge Must).
- Ability to maintain proper code block comments.
- Proficient understanding of code versioning tools such as Git / Mercurial / SVN.
- Proficient understanding of cross-browser compatibility (we have Browserstack).

Required skills (PLUS, but not essential):
- Basic understanding of PHP (Zend/Symfony framework).
- Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates (AJAX).
- Proficient in JavaScript page manipulation (most of the existing features are built with jQuery).
- Previous experience with a modern JavaScript framework like Vue.js or React.js.
- Good understanding of SEO principles (content, meta information and structure composition).
- Eye for design and proper aesthetic visual structure.

---------------

Основният технологичен пакет включва:
- HTML (HTML/5)
- CSS (SCSS)
- JavaScript
- jQuery
- gulp / bower

Необходими умения:
- Умение за правилно структуриране на SCSS композиция съгласно установените стандарти;
- Умение за стриктно спазване на DRY принципа;
- Умение за поддържане на правилни и ясни коментари в кода.
- Познаване на инструменти и принципи при контрол на версиите като Git / Mercurial / SVN;
- Ясна представа за cross-browser съвместимости (имаме Browserstack).

Допълнителни умения (не задължителни, но считани за предимство):
- Базово разбиране на PHP (Zend framework / Symfony framework);
- Добро разбиране на асинхронната обработка на заявки, частични актуализации на страници (AJAX);
- Опит в манипулиране на JavaScript страници (повечето от съществуващите функции са изградени с jQuery);
- Предишен опит с модерни JavaScript frameworks като Vue.js или React.js;
- Добро разбиране на SEO принципите (съдържание, мета информация и композиция на структурата);
- Око за дизайн и естетична структура на графичните елементи.

Ние Ви предлагаме

What are the Perks of being part of team Condor Bulgaria:
- Fun, easy-going and always ready to help team members.
- Non formal, friendly working environment.
- Opportunity to learn and expand on your knowledge and learn new ways.
We genuinely care about our team members and therefore we put efforts to provide them with a comfy and pleasant environment, tailored to their needs. This includes:
- Nice and cosy office near the heart of Plovdiv.
- Always having fresh fruits, snacks, and coffee drinks at the working place.
- Friday drinks at the end of the working week.

*Very good remuneration.

---------------

Какви са предимствата в това да бъдеш част от екипа на Condor Bulgaria:
- Забавни и винаги готови да помогнат колеги;
- Неоформална, приятелска работна среда;
- Възможност да обогатите познанията и методите си на работа.
Ние искрено се грижим за членовете на нашия екип и полагаме усилия, за да им предоставим приятна и комфортна работна среда, съобразена с техните нужди, в т.ч.:
- Приятен офис, близко до сърцето на Пловдив;
- Винаги свежи плодове, снаксове и напитки в офиса;
- Петъчно питие с колегите в края на работната седмица.

*Много добро възнаграждение.
ITCD