Общинска Банка
Гл. Експерт в отдел „Пазарен и операционен риск“ в дирекция „Риск“ – Централно управление
София
длъжност на пълно работно време

Гл. Експерт в отдел „Пазарен и операционен риск“ в дирекция „Риск“ – Централно управление

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

•Познава нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; нормативните документи на БНБ, свързани с анализа и отчитането на риска; всички нормативни документи и указания, издадени от Базелския комитет за банков надзор и Европейския банков орган, регламентиращи дейността по управление на рисковете, както и добрите практики в областта;
•Участва в процеса на измерване, отчитане, анализ и контрол на пазарните и операционни рискове в Банката;
•Участва в разработването на методики/модели на калкулиране, моделиране и отчитане на посочените рискове, съобразно изискванията на БНБ и Европейските стандарти и добри практики;
•Участва в процесите на разработване и внедряване на нови системи, методики, практики и процедури, свързани с управлението на рисковете;
•Подготвя анализи, прогнози и отчети, свързани с дейността на Банката и дава становища по проблеми, свързани с управлението на рисковете;

Изисквания и необходими умения

•Висше икономическо образование - профил Финанси, Финансов мениджмънт, Банково дело, Статистика, Счетоводство или релевантни на тях са предимство;
•Професионален опит: минимум 2 (две) години на сходна позиция;
•Отлична компютърна грамотност - MS Office;
•Добро владеене на английски език, вкл. специфична терминология, свързана с управление на риска и банкови регулации в областта.
•Участие в програми, повишаващи квалификацията /професионални сертификати/ е предимство.
•Необходими личностни качества:
•Изразен стремеж към себеразвитие – професионално и личностно;
•Способност за критично и аналитично мислене с оглед намиране на работещи решения, свързани с управление на рисковете;
•Умения за работа в екип и за осъществяване на правилната комуникация с другите звена с цел изпълнение на поставените задачи;
•Умения за аргументиране на позицията и за документиране на становища и процеси, свързани с работата;
•Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;
•Дискретност при работа с банкова информация;

Ние Ви предлагаме

•Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
•Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
•Разнообразни възможности за усъвършенстване на знанията и уменията;
•Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.


Необходими документи за кандидатстване:

•Автобиография и
•Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във филиалите й

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner