Главен експерт
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Главен експерт

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

Описание на позицията

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-467/14.11.2023 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация на политики в съдебната система“, дирекция „Стратегическо развитие и програми“, при следните условия:
1. Описание на длъжността: Длъжността е свързана с: ефективно и своевременно изготвяне на експертни правни анализи и становища на действащото законодателство и на предложения за законодателни промени във връзка с изпълнението на мерките, свързани с реформа в съдебната система, включително и по Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия; участие в разработването на стратегически, програмни и планови документи, свързани с развитието на правосъдната система; подпомагане ефективната работа на дейността на съветите, председателствани от министъра на правосъдието.
2. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността са:
2.1 Образователно-квалификационна степен – магистър;
2.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността III младши или професионален опит – 3 години.
3. Професионална област на придобитото висше образование: право с придобита юридическа правоспособност;
4. Допълнителна квалификация – владеене на английски, френски или немски език.
5. Начинът за провеждане на конкурса е, както следва:
5.1 решаване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация по реда на глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като резултатите са основание за отстраняване от участие в процедурата;
5.2 решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Министерство на правосъдието;
5.3 интервю.
6. Кандидатите следва предварително да се регистрират със собствен имейл и парола в Портала за работа в държавната администрация на адрес https://jobs.government.bg, където след успешна регистрация ще получат персонален идентификационен номер (ПИН), който служи за идентифициране при кандидатстване и явяване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация.
Тестът за общи компетентности и познания за държавната администрация се провежда чрез тестови задачи, разделени в два модула („Общи компетентности“ и „Познания за държавната администрация“). Тестът се провежда в гр. София, в онлайн среда в компютърно оборудвана зала чрез платформа, достъп до която кандидатите имат чрез потребителско име (имейл), парола и ПИН.
7. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, в което задължително се отбелязва ПИН от Портала за работа в държавната администрация. Към заявлението следва да приложат:
7.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
7.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се представят в цялост с приложения и оформени съгласно нормативните изисквания;
7.3 копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност, ако е издадено преди 1 март 2011 г. В случай, че удостоверение е издадено след 1 март 2011 г., информацията се събира по служебен път;
7.4 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (например: трудова книжка; служебна книжка; осигурителна книжка; удостоверение за осигурителен стаж (по образец УП – 3); удостоверение за осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице (по образец КРД – 13); официален документ за извършване на дейност в чужбина, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице; връчени длъжностни характеристики за съответните заемани длъжности) или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
7.5 копия от документи, удостоверяващи владеене на английски, френски или немски език;
7.6 в случай че кандидатът е с дислексия, се прилага медицински документ, удостоверяващ това състояние;
7.7 копия от други документи по преценка на кандидата.
8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. Документи по обикновена поща не се приемат.
9. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща M_Aksentieva@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
10. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 2 412 (две хиляди четиристотин и дванадесет) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в дирекция „Стратегическо развитие и програми“, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
11. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция "Канцелария" от 09.30 ч. на 16.11.2023 г. до 17.30 ч. на 30.11.2023 г. включително.

Информация за контакт

Телефон: 029237482

Zaplatomer Banner