Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Главен експерт, екология III ст. в инспекция „Екология“
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт, екология III ст. в инспекция „Екология“

София длъжност на пълно работно време

За нас

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е най-голямото държавно предприятие, с численост над 10 000 служители и единствен управител на железопътната инфраструктура в България.
ДП НКЖИ търси да назначи мотивиран и амбициозен кандидат за позиция Главен експерт, екология III ст. в инспекция „Екология“ – Централно управление на ДП НКЖИ.

Отговорности

Основни задължения:
- Спазва и изпълнява законови и подзаконови нормативни актове и вътрешни нормативни документи в областта на околната среда;
- Осъществява контрол за спазването и изпълнението на законовите и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда;
- Изготвя становища относно задания за определяне на обхвата и съдържанието на доклади за екологична оценка и доклади по ОВОС на проекти на Общи устройствени планове на съответните Общини.
- Изготвя становища по инфраструктурни проекти в частите:
- план за управление на околната среда;
- план за управление на строителните отпадъци;
- екология;
- предпазни и шумозащитни огради;
- рекултивация на нарушени терени.
- Изпълнява действия за необходимите Разрешителни, произтичащи от екологичното законодателство и спазва конкретните условия, вписани в тях;
- Извършва проверки на:
- Длъжностните лица, отговарящи за екологичната дейност в съответното поделение на ДП „НКЖИ“;
- Площадките за временно съхраняване на отпадъците;
- Води екологичната документация и отчетност на съответните поделения на ДП НКЖИ за регион София и работи с Националната информационна система за отпадъци на Изпълнителната агенция по околна среда;
- Попълва и предоставя информация, изискваща се от съответните формуляри на Националният статистически институт.

Изисквания и необходими умения

Основни изисквания за заемане на длъжността:
- Професионален опит: 6 години.
- Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”.
- Професионална квалификация: „Еколог“.
- Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално предназначение МS Office – Word, Excel и Internet.

Ние Ви предлагаме

- Кариерно развитие;
- Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;
- Ваучери за храна;
- Карта за безплатно пътуване по цялата ЖП мрежа в страната;
- Почивки в планински и морски бази на преференциални цени;
- Еднократни социални суми;
- Въвеждащо обучение и безплатни последващи обучения;
- Допълнително пенсионно осигуряване;
- Медицинско обслужване и профилактика.
В случай, че предложението представлява интерес за вас и отговаряте на посочените изисквания, моля кандидатствайте с професионална автобиография чрез сайта на ДП НКЖИ.
Контакт ще бъде установен само с одобрените кандидати.

Информация за контакт

Телефон: 02/9322195

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner