Главен експерт „Инвеститорски контрол“
Долна Митрополия
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Главен експерт „Инвеститорски контрол“

Долна Митрополия длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Община Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704

Отговорности

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-08-676/20.11.2023 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:

Главен експерт „Инвеститорски контрол“, отдел „ТСУ“, дирекция „Устройство на територията и стопански дейности“
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
образователна степен – бакалавър
професионална област– инженерна или икономика;
професионален опит – 2 /две/ години;
или присъден ранг – ІV младши;
да са запознати със Закона за държавния служител и Закона за местното самоуправление и местната администрация;
компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на общината. (Закон за нормативните актове, Закон за администрацията, Закон за обществените поръчки, Закон за общинската собственост, Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда и др.).

2. Допълнителна квалификация и умения:
дигитална компетентност и умение за работа с програмни продукти;
организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
мотивация за заемане на съответната длъжност.

3. Кратко описание на длъжността:
Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите, общинска собственост, за поддръжка и основен ремонт. Подготвя строителни книжа на обекти, финансирани от общината, при което осъществява инвеститорски контрол. Проверява договорите на проектанти и строители преди сключването им.

4. Минимален размер на основна месечна заплата за длъжността – 780,00 лв.

5. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю, свързани със Закон за обществените поръчки, Закон за нормативните актове, Закон за администрацията, Закон за общинската собственост, Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда и др.


Изисквания и необходими умения

6. Необходими документи за участие в конкурса:
заявление за участие, подадено лично от кандидата или упълномощено лице;
автобиография;
декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители
копие от документ за завършено образование и други придобити квалификации;
копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7. Документи за участие се подават в сградата на община Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39, Център за административно обслужване. Лице за контакти: Снежина Найденова – началник на отдел „ЧР и бюджет”, тел. 06552/24-90, GSM: 0889/ 239955.

8. Срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 01.12.2023 г.

9. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на общината – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39 и интернет страницата на общината - www.dolnamitropolia.bg.

Информация за контакт

Телефон: 0889239955

Zaplatomer Banner