Община Враца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Главен експерт „Оперативни програми”
Враца
длъжност на пълно работно време

Главен експерт „Оперативни програми”

Враца длъжност на пълно работно време

За нас

Община Враца обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“

Начинът за провеждане на конкурса:
Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса, трябва да представят са:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) по образец;
- Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
- Заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Заверено копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);
- Професионална автобиография;
- Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати; заповеди, договори, длъжностни характеристики, др. подобни, удостоверяващи опит в разработване и/или управление на проекти и др. (ако притежава такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението. В случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него. Когато документите се подават чрез пълномощник се прилага и пълномощното по Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.
Документите може да се подават и по електронен път на еmail: obshtinavr@b-trust.org, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията от лицето от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

Общодостъпно място, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg. и информационното табло в сградата на Община Враца. За допълнителна информация: 0882 442121

Отговорности

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища, участие в разработването на проекти на нормативни актове, разработване на методологии, методики и механизми, предоставяне на методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на община Враца. Главният експерт носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.

Изисквания и необходими умения

Минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
- Да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;
- Да имат най-малко 2 (две) години професионален опит или присъден най-малко IV-ти младши ранг;
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 610.00 лв.
Брой работни места - 1 бр.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Професионален опит в разработване и/или управление на проекти.
- Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки и/или технически науки;
- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;
- Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност;
Дигитална компетентност.

Ние Ви предлагаме

Основният размер на заплатата за длъжността е в размер от 610 лв. до 1 205 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Информация за контакт

Телефон: 0882 442121

Zaplatomer