Териториална дирекция Държавен резерв гр. Велико Търново
Главен експерт Складова база Образцов Чифлик при отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“
Veliko Tarnovo
full-time

Главен експерт Складова база Образцов Чифлик при отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

Veliko Tarnovo full-time

Job Description

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

Изх. № 3578/04.07.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РД-10-165/04.07.2024 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжност:

Г Л А В Е Н Е К С П Е Р Т

Складова база Образцов Чифлик при отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
 висше образование – бакалавър;
 професионален опит – 2 години
или
 минимален ранг – IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
 кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
 общо инженерство, аграрни науки, технология на зърнени, хлебни и фуражни продукти
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни продукти
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
 тест
 интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
 писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл – по образец ;
 декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ, обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново, ул.”Христо Ботев” № 86 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса. При подаване на заявлението на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Документите може да се подават по електронен път на електронен адрес - VTarnovo@statereserve.bg, като в този случай заявлението, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл и декларацията по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика и пречките за назначаване се изпращат на кандидата по електронен път.
5.4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №86
Телефон за справки и допълнителна информация –0889 544 022 г-жа В.Стефанова, 0876 987 611 г-жа М. Белева.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Длъжността е пряко свързана със спазването на технологичните изисквания и упражняване на контрол на качеството на СМЦ - ДР и ВВЗ, съобразно вида им по приемане, съхраняване и предаване. Организира и осъществява техническото обезпечение на машини, съоръжения и оборудване в базата.
VІІІ. Минимален размер на основната заплата – минималният праг на степен 2, определен за длъжността - 933 лева. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл.67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите в държавната администрация.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурса за длъжността:1.АСЕН АСЕНОВ
ВР.И.Д Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”

Contact Information

Phone: 0889 544 022, 0876 987 611

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner