Главен експерт в отдел "АФСД", д-я "АПОФУС"
Бургас
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в отдел "АФСД", д-я "АПОФУС"

Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-323/23.11.2022г. на Областен управител на област Бургас ОБЯВЯВА конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел „Административни и финансово-стопански дейности”, дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас.


Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
2. автобиография
3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 05.12.2022 вкл. В ДЕЛОВОДСТВОТО на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.
Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: governor@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..
- Минимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 730 лв.
- Максимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 2450 лв.


Отговорности

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
Изготвя проекти на заповеди във връзка с организацията на работа в отдел „АФСД”;
Комплектова и своевременно изпраща справки, отчети и други по искане на Министерския съвет или други контролни органи, след изискване на информация от служители в отдела или от други отдели при необходимост;
Участва в комисии по управление и разпореждане с имоти;
Участва в комисия по провеждане на търгове за продажби на недвижими имоти;
Осъществява предварителен контрол с оглед:
- спазване на изискванията за своевременно счетоводно начисляване на наеми и лихви;
- актуализиране на счетоводната информация по начисляване на променените цени на наеми и обезщетения за ползване на имотите, като установява осчетоводени ли са промените;
Обезпечава системата на двойния подпис, като лице, пряко отговорно за счетоводните записвания;
Съставя месечните и тримесечни отчети за касовото изпълнение;
Съдейства при провеждането на одити и ревизии в счетоводството на Областна администрация Бургас;
Изготвя доклади за откриване на процедура за провеждане на обществени поръчки;
Изготвя докладни записки за икономиите на средства за работни заплати;
Докладва и комплектова цялата преписка за начисляване на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите;
Отговаря и комплектова преписките за задължителните застраховки на имуществото на Областна администрация Бургас;
Изготвя заповеди за извършване на преоценки на активите на Областна администрация Бургас;
Участва в провежданите инвентаризации на активите в Областна администрация Бургас;
Предоставя информация за ръководството по отношение на размера на разходите и приходите от бюджетната и стопанската дейности;
Осигурява необходимите финансови средства за функциониране на дейностите в Областна администрация Бургас;
Съставя месечно разпределение на средствата от бюджетната сметка на Областна администрация Бургас, прогнозите за бюджетни разходи, проектобюджет и бюджетни прогнози;
Участва в управлението на проекти, когато е определено със заповед;

Изисквания и необходими умения

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:
- лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
- висше образование; образователна степен: бакалавър;
- професионална област: счетоводство и контрол, икономика;
- професионален опит: минимум 2 години и/или присъден минимален ранг IV младши;
- длъжностно ниво по КДА: 9
- наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 5
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Специфични изисквания: да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, съгласно чл. 18 т. 1, б. „а“, „аа“, „бб“ и б. „б“ от Закона за счетоводството.
Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:
• много добри познания и работа с офис пакет Microsoft Office, Internet, CIELA и др.
• много добри практически умения за работа със счетоводен продукт AJURL5 и специализиран софтуер SAP;
• придобит професионален опит в държавната администрация;

Информация за контакт

Телефон: 0886182358

JobTiger Banner
JobTiger Banner