Главен експерт в отдел „Банки, платежни услуги и застраховане“, д-я „Регулация на финансовите пазари“
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в отдел „Банки, платежни услуги и застраховане“, д-я „Регулация на финансовите пазари“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 1157/14.11.2022 г. на министъра на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
в отдел „Банки, платежни услуги и застраховане“ на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, както следва:
1. Описание на длъжността: Участва при изготвяне на проекти на нормативни актове, позиции, анализи и становища в областта на регулацията на банковата дейност, мерките за управление на финансови кризи, платежните услуги и платежните системи, застраховането, финтех и мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително във връзка с усъвършенстване и осигуряване на съответствието на българското законодателство с правото на ЕС в тези области.
2. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 770 до 3200 лв. като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на МФ.

Изисквания и необходими умения

пазари“, както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
- професионален опит: 3 години в областта на европейската интеграция, финансовите услуги и/или финансовите пазари, правната сфера, и/или сходни области на дейност в държавната администрация, или придобит III младши ранг.
3. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на стопанските науки или право;
- компютърни умения – MS Office, правно-информационни продукти, Internet;
- отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
- познания и умения за изготвяне на анализи и позиции в областта на регулацията на банковата дейност, мерките за управление на финансови кризи, платежните услуги и платежните системи, иновациите във финансовите услуги (финтех), застраховането и мерките за превенция на използването финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- познаване на основните принципи на правото на Европейския съюз (ЕС) в областта на финансовите пазари и услуги и практически познания за работата на институциите на ЕС.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- практически изпит;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/. Забележка: Българските граждани, които са отбелязали в заявлението, че са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 30.11.2022 г. включително по един от следните начини:
- лично или чрез пълномощник, в сградата на Министерството на финансите (МФ), Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. „Георги Бенковски”, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на министерството (https://www.minfin.bg), както и на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102 и пред Център за административно обслужване (стая № 1) - входа от ул. „Георги Бенковски”.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на министерството - https://www.minfin.bg/bg/689

Ние Ви предлагаме

Информация, която ще подпомогне кандидатите при преценката им за условията на работа в МФ:
- възможност за гъвкаво работно време (за длъжности и функции, за които е приложимо);
- периодични профилактични медицински прегледи;
- допълнителни дни платен годишен отпуск;
- регулярни надграждащи специализирани обучения;
- основната месечна заплата ще бъде в размер не по-нисък от 2100 лв., като конкретният размер ще се определи преди назначаването на спечелилия конкурса кандидат съобразно степента на основна заплата, която от своя страна зависи от професионалния опит на лицето;
- възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати на тримесечие в зависимост от отработеното време и получена оценка;
- МФ поема разходите за задължително социално и здравно осигуряване на служителите;
- служителите на МФ имат право ежегодно да получават сума за представително работно облекло.

Информация за контакт

Телефон: 9859 2624

JobTiger Banner
JobTiger Banner