ТД Държавен резерв гр. Варна
Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“
Варна
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“

Варна длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул. „Московска“№3, тел.:++35929210201,
факс++359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg


Изх. № 5038/19.09.2022 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № РД-10-318/19.09.2022 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна, при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”;

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
 висше образование - бакалавър;
 професионален опит - 2 години;
или
 минимален ранг - IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
 Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително”. Актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
 Икономика
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
 компютърна компетентност: MS Office, работа с правно-нормативни продукти.
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
 решаване на тест
 интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1. Необходимо е да се представят следните документи:
 писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
 декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
 копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
 подробна автобиография (CV).
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават лично или чрез пълномощник в Деловодството на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Варна, ул. „София” 28, етаж 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса. При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Документите може да се подават по електронен път на електронен адрес – Varna@statereserve.bg , като в този случай заявлението, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.
5.4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване на работа в държавната администрация, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се публикуват на интернет страницата на ДА ДРВВЗ и на информационното табло на ТД „Държавен резерв“ гр. Варна – ул. „София“ № 28, ет. 3.
Телефон за справки и допълнителна информация – 0882 693 356 – г-жа Антония Иванова.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Целта на длъжността главен експерт е свързана с дейността по:
• контролиране на изпълнението на договорите и заповедите от ДА ДРВВЗ, свързани с ремонта на сградите и съоръженията в ТД ДР гр. Варна;
• организиране и контролиране на външните услуги по ремонта и абонаментното сервизно обслужване на машините, съоръженията и автомобилите в ТД ДР гр. Варна.
VІІІ. Минимален размер на основната заплата – минималният праг на степен 2, определен за длъжността – 730 лв. Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закон за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 (един) брой.АСЕН АСЕНОВ
Вр.И.Д. Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“

Информация за контакт

Телефон: 0882 693 356

JobTiger Banner
JobTiger Banner