ТД Държавен резерв Бургас
Главен експерт в отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите" към ТД "Държавен резерв" град Бургас
Бургас
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите" към ТД "Държавен резерв" град Бургас

Бургас длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

Изх. № 3793/07.10.2020 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № РД-10-259/07.10.2020 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжност:
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
- висше образование – бакалавър;
- професионален опит – 2 години;
или
- минимален ранг – IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
- за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
- икономика или технически науки;

ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
- компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни продукти.
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
- тест
- интервю.

V. Необходими документи, място и срок на подаването им:

5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
- писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
- декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.

5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

5.3. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в деловодството на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, ул „Александровска“ № 9 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса. При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Документите може да се подават по електронен път на електронен адрес – burgas@statereserve.bg, като в този случай заявлението, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, ул. „Александровска” № 9.
Телефон за справки и допълнителна информация – 0882 533 040 – г-жа Тюфекчиева.

VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: упражнява контрол по създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването и ползването на държавните резерви, военновременни запаси и запаси за извънредни ситуации. Контрол по количеството, качеството и технологичното състояние на ДР, ВВЗ и ЗИС в собствени бази и външни съхранители;

VІІІ. Минимален размер на основната заплата – минималният праг на степен 2, определен за длъжността е 610 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурса за длъжността: 1 брой


СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”

ITCD