Университет за Национално и Световно Стопанство
Главен експерт в сектор "Вътрешноведомствен контрол"
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Главен експерт в сектор "Вътрешноведомствен контрол"

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Извършва вътрешноведомствен контрол на УНСС, на основните и обслужващи звена, и поделения на УНСС, включително на юридически лица.
Основни задължения:
• Извършва проверки в основни и обслужващи звена, и поделения на УНСС, съгласно утвърдения от Ректора на УНСС годишен план за проверки;
• При проверките спазва методическите указания за извършване на проверки в УНСС;
• Извършва проверките в съответствие със законовите и подзаконовите актове, и утвърдената програма;
• За резултатите от проверката изготвя предварителен и окончателен доклади, в които отразява обективно и точно резултатите от контролната дейност и установените нарушения и вреди, като дава препоръки за тяхното отстраняване и подобряване на дейността на проверявания обект;
• Участва при техническата подготовка на материалите, свързани с ежегодното изготвяне на доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол в УНСС и поделения;
• Участва при техническата подготовка на материалите във връзка с извършване на текущия мониторинг на рисковете в УНСС и актуализирането на Стратегията за управление на риска;
• Подпомага началник сектор “ВВК” при разработването на методическите указания за извършване на предварителен и последващ контрол;
• Подпомага началник сектор “ВВК” при изготвянето на становища по проекти на нормативни актове, стратегии и други вътрешни нормативни документи;
• Участва в изпълнението на други задачи, свързани с областите на дейност на сектора;
• Спазва трудовата и технологична дисциплина в сектора.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше, образователно-квалификационна степен “Магистър”
Професионална област: икономика /финанси, счетоводство/
Професионален опит (продължителност и вид): не по-малко от 3 /три/ години стаж в областта на вътрешния или външен одит/контрол, финанси и счетоводство;
Допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения (работа с MS Office, правно-информационен софтуер, INTERNET, INTRANET)
- програмен продукт – модул “Финансов контрол” към Интегрирана система за управление “Поликонт” или аналогичен.
Специални умения и компетенции:
- способност да планира, организира и контролира работата си;
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
- обективност на преценката;
- готовност за работа в динамична среда.
Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография)
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН, на e-mail: hr@unwe.bg ИЛИ
на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бул. “8-ми декември”, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”, тел.номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!

Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 18.12.2020 г.

ITCD