Регионална здравна инспекция Смолян
Главен инспектор
Смолян
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Главен инспектор

Смолян длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

РЗИ-Смолян обявява конкурс за длъжността „главен инспектор“, в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Смолян – 1 щатна бройка.
Място на работа – РЗИ – гр. Смолян.

Регионална здравна инспекция - Смолян е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Смолян се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на Смолянска област.

Отговорности

Извършва надзор и епидемиологични проучвания на възникнали заразни и паразитни заболявания; профилактични и противоепидемични дейности; осигуряване на висок имунизационен обхват на населението; текущ, тематичен и насочен държавен здравен контрол в подлежащите обекти за контрол на територията на областта. Изготвяне на справки и отчети, работа по жалби и сигнали, анализи във връзка с епидемичната обстановка, заразната заболяемост, имунизационния обхват и други експертни дейности.

Изисквания и необходими умения

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
2. минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши ранг и/или професионален опит – не по-малко от 2 години.
3. професионална област– „Здравеопазване и спорт“
4. професионално направление – „Медицина“, „Здравни грижи“, „Обществено здраве“

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
1. компютърна грамотност (задължително)
2. задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за държавния служител, Закон за здравето, Устройствен правилник на РЗИ и др. нормативи актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ-Смолян.
3. българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 до 1800 лв.

Срок и място за подаване на документи:
1. Адрес: гр. Смолян, бул. България № 26, административна сграда на Регионална здравна инспекция - Смолян, ет.1 – Център за административно обслужване
2. Телефон – 0301 63293
3. Административно звено: РЗИ – Смолян, Дирекция АПФСО
4. Лице за контакт: Емилия Згурова
5. Краен срок за подаване на документите: до 17 часа на 18.08.2022 г.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по ал. 2 и 3 може да се подават по електронен път на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Необходими документи за участие в конкурса:
1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
2. декларация по образец - чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. подробна автобиография;
4. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5. копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
6. други документи: сертификати за проведени обучения;
7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
8. копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива).
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в гр. Смолян, бул. „България №26, в сградата на РЗИ-Смолян, от комисия назначена със заповед на директора.
1. Решаване на тест;
2. Провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на здравната инспекция – www.rzi-smolyan.com и информационното табло, намиращо се на I етаж в административната сграда на РЗИ-Смолян – гр. Смолян, бул. България № 26.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес rzi@rzi-smolyan.com, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за контакт

Телефон: 030163293

JobTiger Banner