Главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
София
длъжност на пълно работно време

Главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-241/04.05.2022 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерство на правосъдието, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността „главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията е свързана с: контрол на администрацията и анализ за установяване на съответствие на нормативно определеното (приетите управленски решения, закони, правилници, наредби, вътрешна нормативна уредба) и фактическото състояние на контролираната административна единица; административен контрол върху управлението на собствеността и ресурсите в Министерство на правосъдието и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; участия в работни групи: както на ниво министерство, така и в други министерства и Министерски съвет; разработване на вътрешни правила за работата на Инспектората, както и в рамките на администрацията на министерството; контрол по изпълнение на предписанията, дадени от контролни органи и анализ на резултатите; при необходимост изготвяне и предоставяне на правни становища, свързани с работата на Инспектората, както и други възложени задачи с юридическа насоченост; даване на правна консултация при възникнали юридически казуси във връзка с изготвяне констатации по доклади, както и при предложения за търсене на дисциплинарна отговорност.
1. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията и специфичните изисквания, съгласно чл. 46б, ал. 1 от Закона за администрацията, за заемане на длъжността са:
1.1 Образователно-квалификационна степен – магистър;
1.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността III младши или професионален опит – 4 години, като за професионален опит се зачита опитът в държавната администрация.
2. Професионална област на придобитото висше образование: право с придобита юридическа правоспособност.
3. Достъп на работа с класифицирана информация: до ниво „строго секретно“ (след заемане на длъжността).
4. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията (Министерство на правосъдието) и интервю.
5. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
5.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
5.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.3 копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност, ако е издадено преди 1 март 2011 г. В случай, че удостоверението е издадено след 1 март 2011 г., информацията ще се събира по служебен път;
5.4 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.5 копия от други документи по преценка на кандидата.
6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 12.30 ч. всеки работен ден.
7. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща tz_zyapkova@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
8. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 770 (седемстотин и седемдесет) лева до 2412 (две хиляди четиристотин и дванадесет) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.


Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Канцелария“ от 09.05.2022 г. до 12.30 ч. на 23.05.2022 г. включително.

Информация за контакт

Телефон: 029237481

VCD Banner
JobTiger Banner