Главен сътрудник по управление на европейските проекти и програми
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Главен сътрудник по управление на европейските проекти и програми

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

Описание на позицията

Подбор за една длъжност „главен сътрудник по управление на европейските проекти и програми“, както следва:
1.1. Длъжността се заема за подпомагане на одитната дейност по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ/ПВУ), финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на Европейския съюз. Цялостната отговорност за одитната дейност по МВУ е на дирекция „Одити на средствата по регионална политика“ в ИА „Одит на средствата от ЕС“.
1.2. Длъжността се заема по срочен трудов договор, извън утвърдената щатна численост на персонала на ИА „Одит на средствата от ЕС“, със срок до приключване на дейността по ПВУ – 31.08.2026 г. Длъжността се финансира по Инвестиция 11 (С10.I11) „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост“ на НПВУ.
2. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:
- образование: висше - минимална образователна степен “бакалавър”, за специалността право - „магистър“;
- минимален професионален опит - 3 години.
3. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование – икономика, право с придобита юридическа правоспособност, технически науки;
- наличие на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за одитор (CIA, CGAP, др.) (наличието на сертификат е предимство);
- минимален професионален опит – 3 (три) години опит в областта на одита или контрола;
- добро владеене на английски език - писмено и говоримо на ниво, позволяващо разбирането на професионални материали (отличното владеене е предимство);
- умения за обработване на дигитална информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, работа с MS Office, правно-информационни продукти, Internet.
4. Начинът за провеждане на подбора е:
- решаване на тест,
- интервю.
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са следните:
- Заявление за участие в подбора;
- Мотивационно писмо;
- Декларация;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации;
- копие от сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за одитор (CIA, CGAP, др.), ако притежава такъв;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
- Автобиография.
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 17:30 часа на 05.12.2022 г. в сградата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” на ул. “Славянска” № 4, гр. София, стая № 501, ет.5 – всеки работен ден от 9:30 до 12:00 и от 13:30 до 17:30 часа. Документите може да се подават по електронен път на адрес: aeuf@minfin.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В случай, че лицето кандидатства за повече от една длъжност, подава един комплект документи, като отразява в заявлението длъжностите, за които кандидатства.
7. Списъците или други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на Интернет страницата на агенцията.
8. Размер на основната заплата за длъжността - минимален размер: 2100 лв., максимален размер: 3200 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. От значение за определянето на размера на индивидуалната основната заплата са годините притежаван професионален опит от лицето).
9. Описание на длъжността:
Главният сътрудник извършва проверки и одити по Плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с международно признатите стандарти за одит и приложимите европейски и български нормативни актове, указанията на Европейската комисия и приложимата методология на ИА ОСЕС.
Извършването на одитната дейност по Плана за възстановяване и устойчивост включва:
а) одити за оценка на функционирането на системите за управление и контрол (одити на системите) с цел предоставяне на увереност, че системите за управление и контрол функционират правилно при спазване на принципа за добро финансово управление и осигуряват защита на финансовите интереси на Съюза, както и увереност, че при изпълнението на инвестициите и реформите са въведени мерки, които да гарантират недопускането на двойно финансиране, на измами, на корупция и на конфликт на интереси, както и спазването на принципа за "ненанасяне на значителни вреди";
б) одити на случаи на подкрепа за инвестиции и реформи с цел осигуряване на увереност относно надеждността на данните за изпълнение на етапите и целите и наличието на подходяща одитна следа за тях.
10. Източници за подготовка на кандидатите:
 Закон за вътрешния одит в публичния сектор,
 Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост,
 Постановление № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции,
 НПВУ - относно НПВУ кандидатите могат да се информират от интернет страницата на Министерството на финансите, рубрика „България и ЕС“, раздел “План за възстановяване и устойчивост“ https://www.minfin.bg/bg/1579

Информация за контакт

Телефон: 02 98595201

JobTiger Banner
JobTiger Banner