Главен счетоводител
гр. Оряхово
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Главен счетоводител

гр. Оряхово длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Община Оряхово

Отговорности

Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметна палата и изградената Система за финансово управление и контрол в община Оряхово. Извършва оперативен контрол на средствата по проекти и контролира осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията с изпълнителите по реализацията на същите.

Изисквания и необходими умения

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
Степен на завършено образование: висше – „Бакалавър”;
Професионална област: счетоводно-икономически науки;
Години професионален опит: 3 години;
Минимален ранг: IV младши.
2. Специфични изисквания за заемана на длъжността:
Кандидатите следва да отговарят на изисквания за заемане на длъжността, определени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
3. Допълнителни изисквания
- предпочитана специалност по която е придобито образованието: „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и финанси“, „Счетоводство и одит“.
- отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация.
- компютърни умения – WORD, EXCEL, INTERNET.

Ние Ви предлагаме

Длъжността е определена за заемане по служебно правоотношение.
Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: за длъжностно ниво 8, наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 4 и 2 степен на основната месечна заплата, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Информация за контакт

Телефон: 091714734

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner