Главен вътрешен одитор
гр. София
длъжност на пълно работно време

Главен вътрешен одитор

гр. София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-302/28.07.2022 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит“ в Министерство на правосъдието, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността „главен вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит“ е свързана с: изпълняване функцията по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджети, включително финансираните със средства от Европейския съюз; изпълняване функцията по вътрешен одит и в Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, в случаите в които в него няма изградено звено за вътрешен одит; подпомагане ръководството на Министерство на правосъдието и неговите структури за постигане на целите им чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрола и управлението.
1. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията и специфичните изисквания, съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, за заемане на длъжността са:
1.1 Образователно-квалификационна степен – бакалавър.
1.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността III младши или професионален опит – 4 години, от които 1 година в областта на вътрешния или външен одит.
2. Професионална област на придобитото висше образование: икономика; право.
3. Допълнителна квалификация – сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
4. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията (Министерство на правосъдието) и интервю.
5. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
5.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
5.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.3 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.4 копие на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
5.5 копия от други документи по преценка на кандидата.
6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 12.30 ч. всеки работен ден.
7. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща tz_zyapkova@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
8. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 770 (седемстотин и седемдесет) лева до 2412 (две хиляди четиристотин и дванадесет) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в дирекция „Вътрешен одит“, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.
Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Канцелария“ от 01.08.2022 г. до 12.30 ч. на 15.08.2022 г. включително.

Информация за контакт

Телефон: 029237481

JobTiger Banner