Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“ на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“
София
длъжност на пълно работно време

Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“ на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

София длъжност на пълно работно време

За нас

Отговорности

Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 281/08.04.2021 г. на министъра на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит“ на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“
1. Описание на длъжността: осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително финансираните със средства от Европейския съюз и на административните структури, чиито ръководители са разпоредители с бюджет от по-ниска степен, в които няма звено за вътрешен одит. Извършва одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране в търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в които правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на финансите и търговските дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества, в които няма звено за вътрешен одит, както и на държавните предприятия по чл. 62 ал. 3 от Търговския закон, в които няма звено за вътрешен одит.
2. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 660 до 3200 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Изисквания и необходими умения

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
- професионален опит: 4 години в областта на контрола, вътрешния или външния одит, или придобит III младши ранг;
- специфично изискване за заемане на конкурсната длъжност: да отговаря на изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на стопанските или правните науки;
- компютърни умения: MS Office, правно-информационни продукти и Интернет;
- добро познаване на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и законодателството в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор, и правилното прилагане на разпоредбите му в съответната област.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.; Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.) в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
- копие на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или копие на валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор по смисъла на § 1 т.6 от ДР на ЗВОПС.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 22.04.2021 г. включително по един от следните начини:
- лично или чрез пълномощник, в сградата на Министерството на финансите, Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. „Георги Бенковски”, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа;
- по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102 и пред Център за административно обслужване (стая № 1) - входа от ул. „Георги Бенковски”, както и на интернет страницата на министерството.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на министерството

Информация за контакт

Телефон: 9859 2624

ITCD