Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Главен юрисконсулт
София
длъжност на пълно работно време

Главен юрисконсулт

София длъжност на пълно работно време

За нас

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обявява: свободно място за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Правно обслужване

Отговорности

Основни задължения:
• Консултира /Изпълнителен директор и служителите/ при издаване на заповеди, правилници, инструкции и други вътрешни нормативни актове и по отношение на правните аспекти на общото ръководство на предприятието.
• Съгласува трудови договори - при сключване на трудов договор, при изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с персонала на предприятието.
• Изразява становища при съставяне на актовете относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и при налагане на дисциплинарни наказания.
• Съгласува договори за възлагане на работа от лица по извън трудови правоотношения и договори за финансиране на екологични проекти и дейности, сключвани по реда на Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/.
• Съгласува договори, сключвани по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
• Съгласува договори за отпускане на заеми за изпълнение на екологични проекти и дейности, сключвани по реда на Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/.
• Съгласува вътрешни актове, издавани от Изпълнителния директор.
• Съгласува и подпомага изготвянето на документация за обявяване на обществени поръчки.
• Публикува документация и информация, изискуема по реда на ЗОП, съгласно вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки на ПУДООС.
• Участва в разработване, изменение и допълнение на проекти на нормативни актове, касаещи дейността на предприятието, а при несъгласие прилага мотивирано становище.
• Изготвя и съгласува индивидуални административни актове на Изпълнителния директор, а при несъгласие прилага мотивирано становище.
• Осъществява процесуално представителство на предприятието, изготвя становища и други книжа по арбитражни, съдебни дела и административни производства.
• Осъществява правни действия по изпълнителни дела, образувани срещу длъжници на предприятието и оказва съдействие на съдия – изпълнителите.
• Предоставя справки, документи и необходимата информация на директора на дирекция “АПФО“ и на главния счетоводител за заведените съдебни дела от Предприятието срещу длъжниците му и за състоянието на заведените текущите съдебни дела, които той представлява, с приложени копия на документи.
• Запознава своевременно служителите на ръководни и експертни длъжности относно актуални промени в законодателството, свързани с административното управление.
• Съхранява и надлежно архивира информацията и документацията по предвидения в закона ред, както и съгласно установения ред в сроковете, определени във вътрешните правила и инструкции, регламентиращи дейността по документиране, съхраняване и архивиране в ПУДООС.
• Завежда съдебни дела след възлагане и получаване на окомплектована преписка от отдела установил задължение към районната администрация
• Извършва пълно окомплектоване на преписките по съдебните дела и след всяко процесуално представителство докладва писмено на прекия си ръководител за хода на съдебнотто производтво.
• Анализира и решава възникнали в процес на работа казуси.
• Да информира прекия си ръководител за открити грешки и възникнали проблеми.
• Информира прекия си ръководител за възникнали казуси при изпълнение на служебните задължения.
• Спазва установения стил на обличане и приличен външен вид с деловото облекло, съответстващо на престижа на държавната администрация, в т.ч. и ПУДООС.
• Поддържа професионалната си квалификация.
• Изпълнява допълнителни задачи, възлагани от ръководството.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
А. Образование: Образователно - квалификационна степен висше - “магистър”;

Б. Професионална област: право;

В. Професионален опит: 4 година в областта на правото;

Г. Допълнителна квалификация/обучения: придобита юридическа правоспособност;

Д. Служителят трябва да притежава компетенстности:

• В областта на правно-нормативната уредба в страната и нормативните актове:
• Задълбочено познаване и правилно прилагане на нормативната уредба и промените в нея, регламентираща дейността на ПУДООС.
• Задълбочено познаване и правилно прилагане на нормативната уредба и промените в нея, регламентираща дейностите в областта на околната среда и водите.
• Задълбочено познаване и правилно прилагане на нормативната уредба, свързана с обществените поръчки.
• Задълбочено познаване и правилно прилагане нормативната уредба в областта на административното, финансовото, гражданското, гражданско-процесуалното, търговското право и други нормативни актове касаещи дейността на предприятието;
• Вътрешните актове, правила, инструкции и процедури, регламентиращи дейността на предприятието и имащи отношение при изпълнение на служебните му задължения.

Умения:

1. Работа в екип:
• да изгражда продуктивни работни взаимоотношения с колегите в организацията и извън нея;
• да споделя информация и знания, които са полезни за изпълнение на общите цели;
• да допринася за общата цел на екипа за постигане целите на предприятието.

2. Комуникативна компетентност:
• да се изразява ясно в устна и писмена форма;
• ясно и убедително да разяснява сложни въпроси, идеи и понятия;
• да представя добре структурирани и аргументирани становища;
• да използва подходящи стилове на комуникация в зависимост от нивото и реакциите на аудиторията;
• да изслушва другите внимателно и проверява дали правилно ги е разбрал;
• да уважава мнението на другите и демонстрира толерантност към различни гледни точки.

3. Ориентация към резултати:
• да организира работата си според сроковете, ресурсите и изискванията за качество;
• да участва активно в напредъка и изпълнението на задачите, като търси и дава обратна информация на заинтересованите страни;
• да проявява решителност и настойчивост за справяне с възникнали проблеми и трудности;
• да прилага инициативи, търси и прилага ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата си.

Ние Ви предлагаме

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете:
- Заявление (свободен текст) за участие до Изпълнителния директор на ПУДООС;
- Декларация за Съгласие за обработване на личните данни (по образец, обявен на сайта на ПУДООС);
- Автобиография (СV);
- Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата;
- Копие на документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка и др.;
- Препоръки от предишни работодатели (по желание на кандидата).

Форма на трудова заетост:
- Трудов договор с шест месечен изпитателен срок;
- Възнаграждение: от 910,00 лв. до 3600,00 лв. (Основна заплата).

Ред за провеждане на подбора:
Подборът за обявената длъжност се провежда на два етапа:
Първи етап: подбор на кандидати по документи, отговарящи на изискванията, предвидени за заемане на длъжността;
Втори етап: провеждане на интервю (събеседване) с одобрените по документи кандидати.

Провеждане на подбора се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС - GDPR.
За обработване на личните данни на кандидатите за работа е необходимо писмено съгласие от лицата по образец.

http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2018/06/Съгласие-за-обработване-на-лични-данни.pdf

Място на изпълнение на длъжността:
гр. София, ул. „Триадица“ № 4, при Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Телефон за контакт: 02/ 940 6659, имейл : v.hristova@pudoos.bg , г-жа Виолета Христова – Експерт организация на труда, дирекция „АПФО“, Сектор: Правно обслужване при ПУДООС

Необходимите документи за участие могат да се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице, начин на подаване: по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, и/или чрез куриер в сградата на ПУДООС, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 4, етаж 2 – Деловодство, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа, както и да се изпращат по електронната поща на адрес: v.hristova@pudoos.bg или чрез: www.jobs.bg , www.jobtiger.bg в срок до 24.10.2021 г. (вкл.), считано от датата на публикуването на обявата.

Информация за контакт

Телефон: 02/940 66 59

VCD