Регионална здравна инспекция Смолян
Инспектор в отдел "Противоепидемичен контрол" при РЗИ-Смолян
Смолян
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Инспектор в отдел "Противоепидемичен контрол" при РЗИ-Смолян

Смолян длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Регионална здравна инспекция - Смолян е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Смолян се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на Смолянска област.

Отговорности

Извършване на държавен здравен контрол (систематичен, насочен, предварителен) върху обекти с обществено предназначение и на дейности със значение за здравето на населението на обслужваната територия. Прилагане на административно-наказателни мерки при осъществяване на здравния контрол. Осъществяване на активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания и епидемиологични проучвания на заразните заболявания на територията на област Смолян. Осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на Република България.

Изисквания и необходими умения

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър
2. професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг за заемане на длъжността – V младши
Съгласно длъжностната характеристика и естеството на работа в държавна администрация:
3. област на висшето образование
• „Здравеопазване и спорт“
- професионално направление: „Здравни грижи“ или „Обществено здраве“

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
1. компютърна грамотност (задължително)
2. задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за държавния служител; Закон за здравето; Устройствен правилник на РЗИ; Наредба № 36 / 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол; други нормативни актове, свързани с основните задачи по надзора на заразните болести.
3. владеене на чужд език (препоръчително)
4. българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. Минималният размер на основната заплата за конкурсната длъжност е 780 лв., като при назначаване индивидуалната основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Регионална здравна инспекция – Смолян, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.
Срок и място за подаване на документи:
1. Адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 26, административна сграда на Регионална здравна инспекция - Смолян, ет. 1 – Център за административно обслужване
2. Телефон – 0301 63293
3. Административно звено: РЗИ – Смолян, Дирекция АПФСО
4. Лице за контакт: Емилия Згурова
5. Краен срок за подаване на документите: до 17 часа на 01.12.2023 г.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават чрез бутона "Кандидатстване", като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Необходими документи за участие в конкурса:
1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
2. декларация по образец - чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. подробна автобиография;
4. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5. копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
6. други документи: сертификати за проведени обучения;
7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
8. копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива).
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в гр. Смолян, бул. „България“ №26, в сградата на РЗИ-Смолян, от комисия назначена със заповед на директора.
1. Решаване на тест;
2. Провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на здравната инспекция и информационното табло, намиращо се на I етаж в административната сграда на РЗИ-Смолян – гр. Смолян, бул. „България“ № 26.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път чрез бутона "Кандидатстване", като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за контакт

Телефон: 030163293

Zaplatomer Banner