Изпълнител - общ работник
София
длъжност на пълно работно време

Изпълнител - общ работник

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Министерството на финансите набира кандидатури за заемането на две длъжности „изпълнител - общ работник“ по ПМС № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
1. Описание на длъжността: Извършване на товаро-разтоварни дейности, пренос на стоково-материални ценности, почистването на прилежащата на министерството територия от сняг, лед и т. н.
2. Работно време и размер на основната заплата: С одобрените за назначаване кандидати ще бъдат сключени трудови договори на пълен работен ден с шест месечен изпитателен срок. Размерът на трудовото възнаграждение за обявените длъжности е 710 лв.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване.

Изисквания и необходими умения

1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят са:
• заявление за участие в подбор (свободен текст с посочени телефон и/или e-mail адрес за кореспонденция);

•автобиография (CV);


•копия на документи за завършено образование (ако има такива);


•копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако има такива).

2. Документите следва да бъдат представени в срок до 17.08.2022 г. включително по един от следните начини:


•лично или чрез представител, в сградата на Министерството на финансите, Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;


•по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg.

Информация за контакт

Телефон: 9859 2624

JobTiger Banner