Java Developer
София
длъжност на пълно работно време

Java Developer

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Във връзка с разрастването на екипа на нашия клиент, търсим Java програмисти.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
• Работа с последни технологии, включително и разработка на Cloud базирани приложения;
• Възможност за бързо развитие и усъвършенстване на натрупаните знания и умения;
• Конкурентно възнаграждение, съобразено с квалификацията и постигнатите резултати;
• Възможност за гъвкаво работно време;
• Възможност за участие в големи и разнообразни проекти с национално значение;
• Възможност за участие при вземането на решение за избор на архитектура и технологии за реализация на проектите;
• Работна атмосфера с фокус върху непрекъснато подобрение на процесите и организацията на работа.

ИЗИСКВАНИЯ
• Общи:
o Аналитично мислене и способност за намиране на оригинални и ефикасни решения на проблеми;
o Общителност, умения за работа в екип и внимание към детайлите;
o Спомага за развитието на екипа посредством споделяне на умения и знания;
o Желание за постигане на високи резултати и постоянно повишаване на квалификацията, както и бързо и задълбочено усвояване на нови умения и технологии;
o Владеене на английски език на техническо ниво;
• Проектиране и разработка на софтуер:
o Обектно-ориентирано програмиране и дизайн;
o Алгоритми и структури от данни;
o Шаблони за дизайн (Design Patterns);
o Разбиране и прилагане на принципите за създаване на качествен код (Code quality);
• Познания по Java SE / Java EE;
• Познания по SQL и релационни бази данни;
• Познания по JavaScript, HTML, CSS.

ПРЕДИМСТВА
• Участие като Java Програмист в минали проекти.
• Опит и познания с „cloud-native“ базирани архитектури и технологии (Microservices, MicroProfile, API Gateway, ESB, Kubernetes, Docker);
• Опит и познания в разработката на web услуги (REST, SOAP);
• Познания и опит със следните технологии: Spring, Spring Boot, Spring Cloud, Hibernate, SAML / OpenID Connect, ElasticSearch, EJB, JSF/ Prime faces, JPA, JMS, JAAS, JAX-RS, XML/XSLT/JAX-B, Pentaho Reporting, Jackrabbit;
• Опит с разработка на портални приложения и портлети (LifeRay);
• Опит и познания с Mobile development (Android);
• Опит и познания с JavaScript frameworks (jQuery, Angular, React, др.);
• Опит в използването на Version Control системи (SVN, GitHub);
• Опит с Java приложни сървъри: Glassfish, JBoss, WebLogic;
• Познания и опит с PL/SQL;
• Опит с някоя от следните бази данни: Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL;
• Опит с NoSQL бази данни (MongoDB или др.);
• Опит в разработката на автоматизирани тестове с JUnit;
• Опит в използването на среди за разработка (IntelliJ Idea);
• Опит в използването на Build & CI/CD системи (Maven, Jenkins, Nexus);
• Опит в провеждането на Code Review и други техники, свързани с повишаване на качеството;
• Опит с прилагането на Agile и/или Scrum практики.

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD