Кофражист
София
длъжност на пълно работно време

Кофражист

София длъжност на пълно работно време

За нас

„БАРАЖ КЪМПАНИ“ ЕООД обявява 20 свободни работни места за позиция КОФРАЖИСТ.

Отговорности

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.Сортира, подрежда, пренася и почиства кофражните елементи; сковава дървени инвентарни кофражни платна; полага кофражни смазки.
2.Изработва кофражи по проектни кофражни планове, използвайки различни кофражни системи.
3.Изработва и монтира сложни кофражни елементи и конструкции с различно предназначение, конфигурация и натоварване.
4.Изработва дървени конструктивни форми по чертежи.
5.Изработва кофражни подпорни скелета без и по работни проекти за различни натоварвания.
6.Декофрира конструктивни елементи по указание.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда, противопожарна безопасност правилното използване на машини и съоръжения.
3. Отговаря за точното изпълнение на арматурния план, за устойчивостта на сглобки и връзки.
4. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.
5. Носи съответните лични предпазни средства за съответно възложената работа.
6. Да умее да работи в екип с други кофражисти и работници.
7.Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи.
8.Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
9. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене.

Изисквания и необходими умения

ІІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1.Да разчита всички видове кофражни чертежи.
2.Да познава и да може да борави с различните видове кофражни системи – да разчита чертежите и детайлите по техническите спецификации.
3.Да знае разходните норми и изчислява количества.
4.Да притежава първа квалификационна група по безопасност на труда при работа с ел. ток, съгласно чл.18 (1) от ПБЗ при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V.

IV. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:
Всеки работник има право:
1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.
V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1.Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1.Образование – средно или основно с професионална квалификация.
2.Професионален опит - шест месеца стаж по специалността при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитване.
3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативно, изпълнителност.
4. Владеене на узбекистански език – предимство.

Ние Ви предлагаме

1. Конкурентна работна заплата.
2. Работно Време - сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 3 години.

Информация за контакт

Телефон: 02 980 05 04

JobTiger Banner
JobTiger Banner