Кофражист бетонни отливки
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Кофражист бетонни отливки

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

„БАРАЖ РЕСУРС“ EООД обявява 10 свободни работни места за позиция КОФРАЖИСТ БЕТОННИ ОТЛИВКИ.

Отговорности

1.Сортира, подрежда, пренася и почиства кофражните елементи; сковава дървени инвентарни кофражни платна; полага кофражни смазки.
2.Изработва кофражи по проектни кофражни планове, използвайки различни кофражни системи.
3.Изработва и монтира кофражни елементи и конструкции с различно предназначение, конфигурация и натоварване.
4.Изработва дървени конструктивни форми по чертежи.
5.Изработва кофражни подпорни скелета без и по работни проекти за различни натоварвания.
6.Декофрира конструктивни елементи по указание.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда, противопожарна безопасност правилното използване на машини и съоръжения.
3. Отговаря за точното изпълнение на арматурния план, за устойчивостта на сглобки и връзки.
4. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.
5. Носи съответните лични предпазни средства за съответно възложената работа.
6. Да умее да работи в екип с други кофражисти и работници.
7.Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи.
8.Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
9. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене.

Изисквания и необходими умения

1. Желателно е да разчита всички видове кофражни чертежи.
2. Желателно е да познава и да може да борави с различните видове кофражни системи – да разчита чертежите и детайлите по техническите спецификации.
3. Желателно е да знае разходните норми и изчислява количества.
4. Желателно е да притежава първа квалификационна група по безопасност на труда при работа с ел. ток, съгласно чл.18 (1) от ПБЗ при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V.

Ние Ви предлагаме

IV. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:

Всеки работник има право:
1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.
3. Да премине през фирмено обучение


V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1.Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Образование – средно или основно с професионална квалификация.
2. Лични качества – умения за работа в екип, отговорност, изпълнителност.
3. Владеене на узбекистански език – предимство.


VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1. Месечно брутно възнаграждение - 1933,05 лева.
2. Работно Време - сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 3 години

Информация за контакт

Телефон: 029800504

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner