Лекари, специализанти
Русе
длъжност на пълно работно време

Лекари, специализанти

Русе длъжност на пълно работно време

Отговорности

УМБАЛ "КАНЕВ” АД обявява свободни места за длъжност „Лекар, специализант“, по следните специалности:
• „Анестезиология и интензивно лечение” - 5 броя;
• „Инфекциозни болести” - 2 броя;
• „Вътрешни болести“ - 3 броя.

На основание §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с одобрените кандидати ще бъдат сключвани срочни трудови договори без провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда. В случай, че одобреният кандидат желае, мястото, на което е назначен може да бъде финансирано от държавата, с което ще му бъдат заплащани:
• таксите за теоретичното обучение, предвидено в учебните програми;
• трудово възнаграждение в размер на 2,5 минимални работни заплати за страната за всеки месец от практическото обучение по модули и раздели, които не могат да се провеждат в базата за обучение и за всеки месец от предвиденото в учебната програма теоретично обучение.

Изисквания и необходими умения

Ако желаете да кандидатствате за позициите, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива.


Ние Ви предлагаме

- работа в динамичен висококвалифициран екип;
- професионално и кариерно развитие.

Информация за контакт

Телефон: 082 887359

JobTiger Banner