Българска народна банка
Началник на отдел „Развитие на информационните системи“ в дирекция „Информационни системи“
София
длъжност на пълно работно време

Началник на отдел „Развитие на информационните системи“ в дирекция „Информационни системи“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Началник на отдел „Развитие на информационните системи“ в дирекция „Информационни системи“

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
• Висше образование – образователна степен „магистър“;
• Предпочитана специалност – в областта на информатиката, информационните технологии, компютърните науки, математиката;
• Познания в тенденциите на развитие на съвременните информационни технологии;
• Опит в проектиране на информационни системи;
• Задълбочени познания по анализ на бизнес процесите за изграждане на информационни системи;
• Опит в работата с бизнес потребители при анализ на бизнес процесите и изготвяне на изисквания към проекти;
• Познания по иницииране на нови проекти и управление на проекти;
• Опит в управлението на пълния жизнен цикъл на разработката на софтуерни системи;
• Опит в разработване на стратегически насоки за развитие на информационните и комуникационните технологии;
• Много добро познаване на Закона за киберсигурност, Наредбата за минимални изисквания към мрежовата и информационната сигурност и стандартите за сигурност на информационните системи;
• Познания в областта на системите за информационна сигурност;
• Умения за идентифициране на технологични трендове за успешно развитие на ИТ системи;
• Опит в разработване на ИТ стратегии, управление на екипи, умения по изготвяне и управление на бюджети и финансови планове;
• Добри комуникационни умения, способност за бързо и компетентно разрешаване на проблеми, способност за работа по различни задачи и проекти едновременно;
• Умения за ръководене, подпомагане и мотивиране на членовете на екипа за постигане на поставените им цели;
• Умения за взаимодействие с външни изпълнители на проекти;
• Ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) - В2 според Европейската езикова рамка;
• Не по-малко от 4 години професионален опит.
За предимство ще се считат: участие в проекти за разработване и внедряване на нови или развитие на съществуващи информационни системи в банковата или финансовата сфера; опит в координиране и документиране на договорни взаимоотношения с външни изпълнители; познания по ITIL.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 16.05.2021 г. по един от следните начини: 1. Чрез бутона "Кандидатстване", като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”.
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път или по пощата.
Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Информация за контакт

Телефон: 02 9145 1275

ITCD