Общинска Банка
Началник отдел „Оперативен надзор на инвестиционния посредник“, към дирекция „Съответствие“
София
длъжност на пълно работно време

Началник отдел „Оперативен надзор на инвестиционния посредник“, към дирекция „Съответствие“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Осъществява независим и постоянен контрол на дейността на „Общинска банка“ АД в качеството и на инвестиционен посредник, като следи и оценява адекватността и ефективността на мерките и процедурите, регламентирани във вътрешната организация на инвестиционния посредник и предлага мерки за отстраняване на несъответствията;
• Осигурява съответствие на дейността на Банката като инвестиционен посредник с приложимото местно и европейско законодателство и по-специално с изискванията на ЗПФИ, Директива 2014/65/ЕС и Регламент (EС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Делегиран регламент 2017/565 по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и актовете по прилагането им;
• Подпомага и контролира дейността на служителите, отговорни за извършваните от инвестиционния посредник услуги и дейности, с цел изпълнение на изискванията на приложимото право и вътрешните правила на Банката; извършва регулярни инструктажи и обучения;
• Следи за избягване на конфликти на интереси и признаци на злоупотреба с вътрешна информация, незаконно разкриване на вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти;
• Извършва текущи и последващи проверки на декларациите, сключените договори и други изискващи се документи, съставени от клиентите и служителите на Банката, като осъществява контрол на въведените данни и изпълнението по сключените договори във връзка с предоставени инвестиционни и допълнителни услуги и/или дейности;
• Проверява сключените сделки за законосъобразност, точно изпълнение на зададените параметри в нарежданията на клиентите и за съответствие с приложимите изисквания;
• Разглежда постъпили жалби на клиенти по отношение на инвестиционната дейност на Банката;
• Участва в дейността по своевременно имплементиране на националната и европейска правна рамка по отношение на инвестиционната дейност във вътрешната нормативна уредба на Банката или при реализирането на различни проекти, свързани с финансовите и капиталови пазари;
• Изготвя и предоставя на ръководството на Банката месечни и годишни доклади, свързани с дейността на Банката като инвестиционен посредник и по спазване на приложимото законодателство;
• Осъществява комуникация с регулаторните органи – КФН, БНБ, Централен депозитар, БФБ и др.

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо и/или юридическо образование;
• Професионален опит: минимум 3 (три) години в сферата на дейност на длъжността;
• Добро познаване на Закон за пазарите на финансови инструменти, Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закон за Комисията за финансов надзор, Закон за мерките срещу изпирането на пари, съответните наредби, насоки и указания от КФН и БНБ, приложимото европейско законодателство: MIFID II, MIFIR, EMIR;
• Защитени професионални сертификати (CFA, FRM и др.) са предимство;
• Компютърна грамотност: умения за работа с MS Office; работа с информационни системи като REUTERS/BLOOMBERG и Команс се считат за предимство;
Много добра компютърна грамотност - MS Office;
• Аналитични умения и умения за координиране и планиране;
• Способност за вземане на решения;
• Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна кредитна институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner