Началник Смяна
Шумен
длъжност на пълно работно време

Началник Смяна

Шумен длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търсим: Началник Смяна.

Задължения:

• Отговаря за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд за поверените му служители;
• Ръководи, организира и контролира производствения процес въз основа на сменния план за производството;
• Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешно фирмени документи, свързани с производството;
• Организира правилното и ефективно експлоатиране на производствените мощности;
• Организира ефективната и качествена работа на работещите в цеха, като отговаря за тяхната правилна и непрекъсната заетост;
• Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията;
• Осигурява качеството на произвежданата продукцията;
• Организира осигуряването на материали, заготовки и детайли в тясна връзка с началник склад суровини и материали и отдел техническа поддръжка;
• Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология;
• Отчита разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация;
• Отчита производствената ефективност за смяната;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
• Осигурява правилното и безопасно използване и съхранени на всички суровини въз основа на MSDS и Технически спецификации;
• Отговаря за спазване на регламентираните технологични изисквания при производствените процеси;
• Изпълнява допълнителни задачи от неговата компетенция, възложени му от Прекия ръководител, Бизнес Юнит Мениджър и Управител или възникнали в процеса на работа;

Изисквания:

• Умения за ръководене на хора, комбинативност, отговорност, внимание към детайла, прецизност;
• Средно или висше образование - с предимство Технолог - ХВП;
• Минимум три години трудов стаж;
• Компютърна грамотност и технически умения: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
• Владеене на чужди езици - препоръчително английски език – В1;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Мотивиращо възнаграждениe;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner