НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен ръководител - гр. Варна
Варна
стаж на непълно работно време

Областен ръководител - гр. Варна

Варна стаж на непълно работно време

За нас

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 6. (1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза, съгласно чл. 2, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Предметът на дейност на Сдружението обхваща дейности свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и по
отношение на политиките към децата, младежите и младите хора.
(3) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
(4) Сдружението може, при осъществяване на дейността си, да си сътрудничи с други държавни и обществени институции и организации, фирми и други сдружения в рамките на Конституцията, действащото законодателство и настоящия Устав.
(5) Сдружението може да има свой печат, химн, значки, вимпел, знак, девиз и др. подобни.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7. Основните цели на Сдружението са :
- да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда.
- улеснява интегрирането на младите хора в обществото, насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация;
- насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС;
- спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други;
- допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности;
- да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора;
- защита на социалните интереси на младите хора;
- полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви на младите хора;
- насърчава младежите към контрол върху и участие в управлението на общините, регионите и страната;
- да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот,представляващи интерес и засягащи младите хора;
- да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикална култура;
- да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина;
- да повишава квалификацията на младите хора и насърчаването им за постигане на по-добри постижения;
- да участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора:
- участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други
финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;
- други цели, определени със закон.

Отговорности

ІІІ.ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Ръководи и представлява Национално младежко сдружение на Република България съобразно изискванията на закона и Правилника за организация и дейността на Национално младежко сдружение на Република България.
2. Разработва и осигурява изпълнението на плана за организация на дейността на Национално младежко сдружение на Република България, изпълнява финансовите параметри определени за изпълнение на конкретната област на която е областен ръководител.
3. Осигурява изпълнението на Националния план за дейността на сдружението.
4. Набира мнения, предложения и проекти от граждани и ги представя на Управителния съвет за разглеждане.
5. Набира нови членове на организацията.

Изисквания и необходими умения

ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образователни изисквания за длъжността: подходящо за сферата на развитие на организацията.
2. Квалификационни изисквания за длъжността:
3. Специални познания:
Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и под законовите нормативни актове към тях, както и всички нормативни и вътрешни актове, свързани с дейността на предприятието.
4. Други изисквания за длъжността:
- компютърна грамотност и умения за ползване на основни офис програми.
5. Личностни качества: лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност.
Zaplatomer.bg