Общ Работник, строителство на сгради
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Общ Работник, строителство на сгради

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

„БАРАЖ РЕСУРС“ ЕООД обявява 10 свободни работни места за позиция Общ Работник, строителство на сгради.

Отговорности

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Изпълнява помощни и спомагателни работи, сам и/или съвместно с по-високо квалифициран работник.
2. Почиства строителната площадка.
3. Извършва товаро-разтоварни операции на строителни материали и преносни работи на строителни площадки.
4. Почиства: арматура от ръжда, стари тухли от бетон, кофраж и кофражни платна от полепнал бетон.
5. Нареждане на строителни материали на депо.
6. Пренасяне и насипване на пясък, цимент и други материали.
7. Работа с ръчноводими валяци, трамбовъчни машини и виброплочи.
8. Работа с основни електро инструменти.
9. Да участва в изграждането на временното строителство на обекта, както и в строителните дейности по обезопасяването на строителната площадка.
10. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда , противопожарна безопасност.
3. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.
4. Носи съответните лични предпазни средства за съответно възложената работа.
5. Да умее да работи в екип с други работници.
6. Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи.
7. Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
8. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене.

Изисквания и необходими умения

1. Да познава и да може да борави с основните строителни материали и инструменти.
2. Да знае изискванията за съхранение на материалите и подреждането им в складовете.

Ние Ви предлагаме

IV. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:

Всеки работник има право:
1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование – не се изисква специално образование.
2. Професионален опит: шест месеца, при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитване.
3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.
4. Владеене на английски език – предимство.

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

1. Конкурентна работна заплата – 1 200,00 лв.
2. Работно Време - сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 3 години.

Информация за контакт

Телефон: 029800504

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner