Оперативен мениджър "Основно прогресивно училище 4"-Пловдив
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Оперативен мениджър "Основно прогресивно училище 4"-Пловдив

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. От пет години развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна.

С Прогресивните училища ние изграждаме нов модел общностни училища, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, Montessori, Direct Instruction, JUMP Math, Let's Think, Responsive Classroom, национални и международни практики и стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност.

Ние вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме индивидуалното развитие както на всяко дете, така и компетентностното развитие на всеки член от екипа на нашата общност.

Във връзка с изграждане и развитие на “Основно прогресивно училище 4”- Пловдив, Фондация за образователна трансформация търси да назначи: ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪР, който е компетентен да управлява административно-стопанската дейност по създаване на ново училище в съответствие с изискванията на МОН и вътрешните правила, процедури и ценности на прогресивното училище.

Отговорности

Роля и отговорности:

1) Управлява административно-стопанската дейност в училището в съответствие с изискванията на МОН и вътрешните правила, процедури и ценности на прогресивното училище, с цел осигуряване на ефективното протичане на образователната дейност, което включва:
2) Планира с екип от Фондация образователна трансформация подготовката на документите, свързани с регистрацията.
3) Организира и координира процес по подготовка на сградата - ремонти, преобразования и оборудване, изработване и закупуване на мебели, поръчка на учебници.
4) Организира и координира процесите по поддръжка на двор, осигураване на охрана, техническа обезпеченост, почистване, хранене, транспорт, медицинско обслужване, изготвяне на годишен календар за всички дейности.
5) Изгражда договорни отношения и поддържа партньорства с външни доставчици (на образователни и материални ресурси, хранене, транспорт, спортни бази, др.) и контролира качеството на предоставените услуги.
6) Организира създаването на цялостната документация за организационно функциониране на училището: дневен режим, седмично разписание, учебни ресурси, онлайн платформи.
7) Грижи се за изрядността на процеса по документооборот и изграждане на политиките и процедурите в училището.
8) Координира и осъществява административното осигуряване.
9) Участва в подготовката на педагогическия екип.
10) Участва в изготвянето и управлява осъществяването на приема на нови ученици.
11) Участва в изготвянето и управлява осъществяването на маркетингова и комуникационна стратегия на новото училище.
12) Участва в годишно финансово планиране и управлява/отчита административен бюджет по договори, като координира тези процеси с Фондация образователна трансформация.
13) Съобразява дейността си с визията, мисията и ценностите на прогресивните училища.

Изисквания и необходими умения

Изисквания за заемане на ролята:

- Висше образование, педагогическа или икономическа специалности;
- 3 години практически опит в управление/координиране на административни процеси във формално, неформално или приобщаващо образование (с предимство се ползват кандидати с 5 години педагогически опит);
- Познаване и ползване на нормативната уредба за средното образование на МОН, международни стандарти за образование;
- Отлична компютърна грамотност;
- Английски език - работно ниво на владеене.
Личностни качества и умения:
- високо ниво на организираност и внимание към детайла;
- отлични комуникативни и екипни умения;
- много добро ниво на лидерски компетентности;
- способност за разрешаване на организационни, вътреекипни казуси и вземане на решения;
- дълбока убеденост в нуждата от промяна в средното образование в РБ;
- откритост, осъзнатост, проактивност и ролева гъвкавост.

Ние Ви предлагаме

- Отлична професионална среда с отдаден на каузата, творчески екип
- Да сте ключова роля в изграждане на административно-стопанската дейност на прогресивно училище в Пловдив, създаващо нови тенденции в БГ образованието
- Пълна подкрепа и менторство за професионално развитие от Фондация за образователна трансформация
- Инвестиция в регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност

Информация за контакт

Телефон: 0877207214

ITCD