Клийнтех България ООД
Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Клийнтех България насърчава устойчиво развитие чрез чисти технологии и иновации в България. Клийнтех България свързва всички звена на триъгълника на знанието чрез постоянно взаимодействие с бизнеса, висшето образование, науката и технологиите, и предприемаческия свят в сферата на чистите технологии, биотехнологиите и интелигентния растеж. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Устойчива енергия, Климатични промени, Храни и Устойчиво производство; координатор и партньор е в редица международни проекти по програми Хоризонт 2020, ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ + и участва активно в множество национални програми и инициативи

Отговорности

Във връзка с изпълнението, управлението и отчитането на проекти Клийнтех България търси да назначи оперативен счетоводител, който да отговаря за осчетоводяване на първична счетоводна документация, да подпомага дейност по отчитане на проекти, изготвя месечни справки предназначени за мениджмънта, решава счетоводни и данъчни казуси на база на релевантната нормативна уредба, националните и международни стандарти и подпомага други активности с финансово-счетоводна насоченост.
Отговорности и задължения:
- Изпълнява на ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот - фактури, банкови операции и др.;
- Участва в изготвянето на месечни справки, финансови отчети и др.
- Комуникира с компетентните органи и институции, изготвя и подава необходимите справки и заявления;
- Проверява точността на документи и записи, свързани с плащания, постъпления и други финансови трансакции;
- Оказва съдействие на счетоводителя на организацията за всички ежедневни финансови-счетоводни дейности.

Изисквания и необходими умения

- Предишен опит като оперативен счетоводител, мин. 2 години;
- Завършено висше образование с финансово-счетоводна насоченост;
- Езикови познания по английски език за обработка на документация и кореспонденция;
- Задълбочени познания за работа с Excel;
- Енергичен, отговорен и с желание да повишава своята квалификация;
- Много добро познаване на проектния цикъл;
- Компютърна грамотност.

Информация за контакт

Телефон: +359 889 394 036

ITCD