Оперативен счетоводител
Гоце Делчев
длъжност на непълно работно време

Оперативен счетоводител

Гоце Делчев длъжност на непълно работно време

Описание на позицията

Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Регистрира хронологично счетоводните операции.
3. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
4. Осъществява контрол на приходите и разходите на предприятието.
5. Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.
6. Изчислява и внася данъци, държавни такси и осигурителни вноски.
7. Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнаграждения по граждански договори.
8. Изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите.
9. Изчислява, осчетоводява и плаща обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите.
10. Съставя първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост.
11. Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри.
12. Извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията им.

Информация за контакт

Телефон: 0883444304

VCD