Матекс Ъп ЕАД
20 - 50 служителя Apply See employer
Оперативен счетоводител
Sofia
full-time

Оперативен счетоводител

Sofia full-time

About us

"Матекс Ъп" ЕАД е бързо развиваща се компания в сферата на инфраструктурното строителство и отдаването на тежкотоварна техника под наем. Екипът на компанията се състои от 23 високо квалифицирани специалсти с богат опит в сферата на строителството.

Responsibilities

• Осчетоводява първични счетоводни документи;
• Осчетоводява движението по разплащателните сметки на дружеството;
• Оформя документите, свързани с финансово-счетоводната дейност и изготвя ежемесечни справки и финансови отчети;
• Въвежда платежни нареждания в онлайн банкиране;
• Прави периодичен анализ на вземанията и задълженията на дружеството;
• Изготвя и обработва работни заплати на персонала и всички съпътсващи документи.
• Подава необходимите данни към НАП - образец 1 и 6; декларации по чл.55; декларации по чл.73
• Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря;
• Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на служителите или за предоставяне на съответните органи;
• Отговаря за съдържанието и достоверността на финансовите сметки, които обработва и води, както и за коректността на документите, които издава и/или съставя;
• Участва в изготвянето на досиетата на служителите и персонала в дружеството;
• Изпълнява и други конкретни задачи свързани с административната дейност на дружеството.

Requirements and necessary skills

• Икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“ или "Финанси"
• Професионален опит: минимум 2 години опит на същата или сходна длъжност;
• Езици – английски език е предимство
• Опит със счетоводни програми
• Много добри компютърни умения - МS Office и по-специално MS Excel
• Добро познаване на счетоводното и данъчно законодателство и счетоводните стандарти;
• Прецизност и точност;
• Комуникативни умения;
• Способност за работа в екип.

We offer

• Отлична офис среда и много добри условия на работа;
• Динамична и интересна работа;
• Възможност за професионална реализация и развитие;

Contact Information

Phone: 0876447214

JobTiger Banner