PHP Backend Developer
Пловдив
длъжност на пълно работно време

PHP Backend Developer

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

About Us: Condor Bulgaria EOOD is part of Condor Gaming Group: a leading and innovative Casino and Sportsbook operator in the iGaming industry.
With over 8 years of experience in the online gaming industry, 5 launched casino and sports brands with unique features presented on each brand, Condor Bulgaria is the perfect place for enthusiastic, hardworking and innovative people to build their career.
We are a young, hardworking and ambitious company with plans to revolutionize the iGaming industry.
We are dynamic, innovative and bold and we present you with an opportunity to create unique features and develop your professional skills.

------------------

За нас: Кондор Бългериа ЕООД е част от Condor Gaming Group: водещ и иновативен оператор на казино и спортни книги в индустрията iGaming.
С над 8 години опит в онлайн игралната индустрия, 5 стартирани казино и спортни марки с уникални функции, представени за всяка марка, Кондор Бългeриa е идеалното място за ентусиазирани, трудолюбиви и иновативни хора да изградят своята кариера.
Ние сме млада, трудолюбива и амбициозна компания с планове за революция в индустрията iGaming.
Ние сме динамични, иновативни и смели и ви предоставяме възможност да създадете уникални функции и да развиете своите професионални умения.

Отговорности

We are looking for a Mid Level PHP Developer responsible for managing back-end services and the interchange of data between the server and the users.
Your main goal will be to develop the source code, structure and provide maintenance of the database, ensure high performance and responsiveness to requests from the front-end.
You will also be responsible for integrating the front-end elements built by your co-workers into the application.

------------------

Търсим PHP разработчик със средно ниво на опит, отговорен за управлението на back-end услуги и за вътрешния обмен на данни между сървъра и потребителите.
Основната Ви цел ще бъде разработването на програмния код, структурирането и поддържането на база данни с цел осигуряване на висока производителност и кратко време за реакция спрямо заявките от front-end.
Също така ще бъдете отговорни за предоставянето на данни до front-end частта.

Изисквания и необходими умения

Requirements:
-Expert level on PHP.
-2+ years of experience with relational databases (MySQL):
*deep knowledge of RDBMS;
*properly handling of concurrency database transactions and locks.
-Experience with some PHP frameworks:
*Symphony;
*Laravel;
*Yii;
*CakePHP.
-Knowledge of and experience with some of the following:
*Design Patterns;
*SOLID;
*Domain driven design is considered as an advantage;
*Behavior driven development;
*Agile methodology;
*Unit testing;
*Docker, Containerisation is considered as an advantage;
*Kubernetes;
*RESTful APIs.
-Experience with code and query optimization.
-Experience with code versioning (Git).
-Good English language skills - both written and spoken.

Required skills:
-Writing clean and scalable code.
-Proactive thinking and team player attitude.
-Debugging and troubleshooting.
-Developing new features according to best practices.
-Design and develop new backend features.
-Work closely with other team members such as QAs and Project Managers.

------------------

Изисквания:
-Експертно ниво на PHP.
-2+ години опит с релационни бази данни (MySQL):
*задълбочени познания за RDBMS;
*правилна обработка на паралелни транзакции и заключвания в база данни.
-Опит с някои PHP frameworks:
*Symphony;
*Laravel;
*Yii;
*CakePHP.
-Познания и опит с някои от следните:
*Design Patterns;
*SOLID;
*Domain driven design ще се счита за предимство;
*Behavior driven development;
*Agile methodology;
*Unit testing;
*Docker, Containerisation ще се счита за предимство;
*Kubernetes;
*RESTful APIs.
-Опит с оптимизиране на код и заявки.
-Опит със системи за контрол на версиите (Git).
-Добро владеене на английски език - писмено и говоримо.

Необходими умения:
-Умения за структуриране, организиране и писане на код в мащабен проект.
-Проактивно мислене и нагласа за екипна работа.
-Разработване на нови функции съгласно най-добрите практики.
-Проектиране и разработване на нови back-end функции.
-Работа в тясно сътрудничество с други членове на екипа като QA и мениджъри на проекти.

Ние Ви предлагаме

What are the Perks of being part of team Condor Bulgaria:
- Fun, easy-going and always ready to help team members.
- Non formal, friendly working environment.
- Opportunity to learn and expand on your knowledge and learn new ways.
We genuinely care about our team members and therefore we put efforts to provide them with a comfy and pleasant environment, tailored to their needs. This includes:
- Nice and cozy office near the heart of Plovdiv.
- Always having fresh fruits, snacks, and coffee drinks at the working place.
- Friday drinks at the end of the working week.

*Very good remuneration!

------------------

Какви са предимствата в това да бъдеш част от екипа на Condor Bulgaria:
- Забавни и винаги готови да помогнат колеги;
- Неоформална, приятелска работна среда;
- Възможност да обогатите познанията и методите си на работа.
Ние искрено се грижим за членовете на нашия екип и полагаме усилия, за да им предоставим приятна и комфортна работна среда, съобразена с техните нужди, в т.ч.:
- Приятен офис, близо до сърцето на Пловдив;
- Винаги свежи плодове, снаксове и напитки в офиса;
- Петъчно питие с колегите в края на работната седмица.

*Много добро възнаграждение!
ITCD