Институт по Невробиология, БАН
Редовен докторант (физик)
София
длъжност на непълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Редовен докторант (физик)

София длъжност на непълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Направление Сензорна Невробиология към Институт по Невробиология – БАН обявява една редовна докторантура по научна специалност „Психофизиология” към направление 3.2. Психология, за новия прием на докторанти в БАН за учебната 2023-2024 г. на тема „Нелинейна динамика на процесите на внимание ”Отговорности

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на института на БАН, в която кандидатите посочват специалноста и формата на обучение, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/;
6. Медицинско свидетелство;
7. Свидетeлство за съдимост;
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
9. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Документи за участие в конкурса се подават от 14.08.2023 до 13.10.2023 г. в канцеларията на Института по Невробиология, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, етаж 2 (също и по емайл). Изпитите ще се проведат: по специалност „Психофизиология” от 4 до 08 декември 2023 г., по чужди езици от 11 до 15 декември 2023 г.

Изисквания и необходими умения

Задължително изискване за тази тема е придобита магистърска степен по физика или друга специалност с математична подготовка и програмиране.

Ние Ви предлагаме

специалност „Психофизиология”

Информация за контакт

Телефон: 359879137432

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner