Институт по Невробиология, БАН
Редовна докторантура по програма "Психофизиология"
София
длъжност на непълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Редовна докторантура по програма "Психофизиология"

София длъжност на непълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

ДОКТОРАНТ (ФИЗИК)-РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДОКТОРСКА ПРОГРАМА "ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ"
Направление Сензорна Невробиология към Институт по Невробиология – БАН обявява конкурс за прием на един редовен докторант по научна специалност „Психофизиология” към професионално направление 3.2. Психология, за учебната 2022/2023 г. на тема „Комплексно мрежово моделиране на Електроенцефалографско честотно свързване: проучвателен анализ на слухова обработка и диагностика”

Отговорности

Задължително изискване за тази тема е придобита магистърска степен по физика или друга специалност с много добра математична подготовка и програмиране.

Изисквания и необходими умения

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Институт по Невробиология - БАН, София, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите наскоро завършили, но без получени дипломи, представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Документи за участие в конкурса се подават до 14.10.2022 г. в канцеларията на Института по Невробиология, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, етаж 2, с. Изпитите ще се проведат: по специалност „Психофизиология” от 5 до 09 екември 2022 г., по чужди езици от 12 до 16 декември 2022 г, стая 211.

Ние Ви предлагаме

Направление "Сензорна Невробиология", ИНБ, разполага с достатъчно опит и знания в областта на изчислителните методи с приложение в невронауката, свързана с предлаганата тема и има необходимата материална база за да осигури обучението и работата за такава докторска тема.

Информация за контакт

Телефон: 359879137432

JobTiger Banner
JobTiger Banner