Счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Отговорности

-Подпомага дейността на отдел „Бюджет и финансово счетоводна дейност” на Националната галерия.
- Осчетоводява банкови документи, приходни и разходни касови ордери.
- Участва в изготвянето и осчетоводяването на трудовите и извънтрудовите възнаграждения на персонала.
- Изготвя платежни нареждания.
- Активно участие в инвентаризации и ревизии на материални запаси и отчитане на резултатите от тях.
- Участва в подготовката, реализацията и отчетноста на проекти.
- При необходимост изготвя справки, статистически отчети и др.

Изисквания и необходими умения

- Вид и равнище на образованието: висше икономическо образование
- Познаване на счетоводната и данъчната нормативна уредба /ЗДДС, ЗФУКПС,ЗОП, ЗПФ и др./
- Допълнителни изисквания: компютърна грамотност, работа със счетоводни и ТРЗ програми, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност.
- Личностни и поведенчески характеристики: Умение за работа под напрежение, високо чувство за отговорност, експедитивност, комуникативност, способност за работа в екип, прецизност, инициативност, дисциплинираност, честност и лоялност.
- С предимство ще бъдат кандидати с опит в бюджетно счетоводство.

Информация за контакт

Телефон: 0887887649

JobTiger Banner