Счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Компанията оперира в областта на печата, рекламата и организирането на събития. Във връзка с разширяване на дейността, търсим колега - счетоводител.

Отговорности

Основните отговорности на новия ни колега ще бъдат следните:

- Поддържане на комуникация с всички отдели и обекти на компанията
- Обработка, събиране и класифициране на първични и финансово-счетоводни документи;
- Осчетоводяване на оперативни разходи и приходи на дружеството
- Изготвяне и нареждане на плащания
- Осчетоводяване на разплащания по банка
- Засичане на салда с контрагенти, следене на вземания и задължения, кореспонденция с клиенти
- Навременно документиране на плащанията от и към доставчици
- Съставяне на отчети, справки, извлечения и анализи – за нуждите на отчетността на отдела и компанията
- Оформяне на документи и проследяване на връщания на парични суми при плащане с банкови карти
- Подготовка на документи за назначаване и освобождаване на служители
- Подготовка на документи, свързани с трудовото правоотношение, изчислява и плаща трудовите възнаграждения и осигурителни вноски и подава свързаните с това декларация и уведомления към институциите
- Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС и изготвяне на месечни ведомости за заплати
- Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации и други справки и отчети
- Поддържане на комуникация с НАП и органите на държавната администрация
- Подаване на декларация образец 1 и образец 6, както и документиране на болнични

Ще очакваме да получим автобиография и снимка, като за интервю ще поканим кандидати, които отговарят на описания профил.

Изисквания и необходими умения

Очакваме от новия си колега да бъде отлично подготвен в областта на счетоводството, като притежава съответното висше образование (Счетоводство/Финанси/Финансов контрол). Сред задълженията му ще бъде да организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред и в тази връзка е необходимо текущо да поддържа своите знания, в синхрон с измененията в българското законодателство в областта на счетоводството. Очакваме да има способността за решаване на счетоводни и данъчни казуси на база на релевантната нормативна уредба, националните и международни стандарти.
Ще се радваме да получим автобиографията ви, ако покривате изискванията по-долу:

- Професионален опит в областта на счетоводството и данъците
- Отлично познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство - ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ДОПК, НСС, МСС, КТ, КСО
- Познаване на българското законодателство, Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти
- Компютърна грамотност и опит в работата със специализиран финансово-счетоводен софтуер
- Опит при работа с бази данни
- Добро ниво на английски език ще се счита за предимство;

Ние Ви предлагаме

Компанията оперира в областта на печата, рекламата и организирането на събития. Във връзка с разширяване на дейността, търсим колега - счетоводител. Можем да предложим работа в динамична и бързо развиваща се компания, приятна работа среда сред млад и мотивиран екип, възможност за гъвкаво работно време, възможност за дистанционна работа - когато се налага, социален пакет, който включва ваучери за храна и не на последно място - адекватно на уменията и отговорностите възнаграждение.

Информация за контакт

Телефон: 0889911702

JobTiger Banner
JobTiger Banner